Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EMP ja Norra toetused

Sotsiaalkaitsesse ja kohalikku arengusse investeeritakse lähiaastail Eesti ning Euroopa Majanduspiirkonna riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini koostööprogrammist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ 22 miljonit eurot lisaraha. Tegevused on pühendatud laste liikumisele, sotsiaalkaitsele, hariduse tugiteenustele, noortele õigusrikkujatele taastava õiguse lähenemise käivitamisele ning kultuuripärandi säilitamisele väikelinnades.

Programmi viivad Eestis ellu juhtivpartnerina sotsiaalministeerium ning justiitsministeerium, haridus- ja teadusministeerium ja kultuuriministeerium. Taotlusvoore aitab läbi viia riigi tugiteenuste keskus.

Doonorriikide partnerid on Norra terviseamet, rahvatervise instituut ja muinsuskaitseamet.

Programmi rahaline maht on 22,1 miljonit eurot, millest 10,6 miljonit moodustab Euroopa Majanduspiirkonna toetus, 8,25 miljonit Norra Kuningriigi toetus ning 3,3 miljonit eurot Eesti kaasfinantseering. Eelarvest ligi kolmandiku moodustavad sotsiaalministeeriumi tegevused, justiitsministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi tegevused kumbki moodustavad 26% ning kultuuriministeeriumi tegevused 16%.

Lisaks rahalisele panusele on koostöö käigus võimalik teiste riikidega vahetada kogemusi ja saada uut teavet, mis omakorda võimaldab Eestil parandada erinevate piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda ning luua paremaid tingimusi majanduskasvuks.

Kokku on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra Kuningriigi programmide uuel perioodil 2014–2021 Eestis kavas kuus toetuste programmi, mille jaoks tuleb välistoetust kokku 68 miljonit eurot. Investeeritakse konkurentsivõime, küberkaitse, keskkonna ja kliima, tervishoiu, teaduse, hariduse, sotsiaalkaitse, kultuuripärandi ja kodanikuühiskonna valdkondadesse.

Finantsmehhanismide kasutamist käsitlevad lepingud allkirjastasid 9. mail 2017 Eesti tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Islandi suursaadik Kristín A. Árnadóttir ning Norra Kuningriigi Euroopa Majanduspiirkonna ja Euroopa Liidu asjade minister Frank Bakke-Jensen.

Programm "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"

Sotsiaalministeerium viib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Kultuuriministeeriumiga ellu programmi "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine". Programmi maht kokku koos Eesti riigi 15% kaasfinansteeringuga on 22 176 470 eurot, millele lisandub 125 000 eurot kahepoolsete suhete edendamiseks doonorriikide ja Eesti vahel.

Käesolevalt leheküljelt leiate informatsiooni nii programmi kui ka selle kaudu rahastatavate projektide kohta.

Üldinfo

 • Programmioperaator 
  Sotsiaalministeerium koos Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Kultuuriministeeriumiga
 • Programmipartner 
  Norra Rahvatervise Instituut, Norra Tervisedirektoraat ja Norra Muinsuskaitseamet
 • Programmi maksumus 
  22 176 470 eurot, millest 10,6 miljonit eurot on EMP toetus, 8,25 miljonit eurot Norra toetus ja 3,3 miljonit eurot Eesti riigi panus.
 • Programmperioodi lõpp
  30. aprill 2024

Sekkumistegevused

 • Rahvatervis - laste liikuvus, KOV tervisealane võimekus, integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenused, kohtupsühhiaatria;

 • Sooline võrdõiguslikkus ja soopõhine vägivald - 
  soolise võrdõiguslikkuse digi-kompetentsikeskus,
  ohvriabi süsteemi arendamine, perevägivalla ja inimkaubanduse alane teadlikkus, seksiostjate sotsiaalprogramm;

 • Lapsed-pered, noored õigusrikkujad - taastava õiguse rakendamine, vabatahtlik lepitus, perelepitus;

 • Hariduse tugiteenused ja noorsootöö - teenused
  noortele haridussüsteemist väljalangemise vältimiseks, siirded põhiharidusest kutseharidusse, nutikas noortetöö;

 • Kultuuripärandi säilitamine - kultuuriväärtuslike
  hoonete renoveerimine, parem suutlikkus kultuuripärandi säilitamisel/majandamisel.

Eesmärgid

 • Toetusprogrammi üldeesmärk on: 
  • Suurenenud sotsiaal-majanduslik sidusus Euroopas
  • Eesti ja doonorriikide kahepoolsete suhete tugevdamine
 • Programmi toetusrahade jagamise viisid:
  • Eelnevalt kindlaksmääratud projektid;
  • Avatud taotlusvoorud ning väikeprojektide toetusskeemid;
  • Kahepoolsete suhete edendamise  tegevused; 
  • Programmioperaatori enda organiseeritud tegevused. 

Viimati uuendatud 23.01.2024