Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Taotlusvoorud

EMP ja Norra toetuste taotlusvoorud

Väikeprojektide avatud taotlusvoor „Taastava õiguse arendamine Eestis II“

Taotlusvooru kaudu eraldatava toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemisviiside ja meetodite kasutamist lastele ja noortele mõeldud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses, kinnistes asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt. Taotlusvooru lisaeesmärk on koostööprojektide kaudu toetada kogukondlike koostöömudelite teket, mille raames rakendatakse juhtumipõhiselt taastava õiguse meetodeid. 

Taotlusvooru toetatavad tegevused on:

 • uute taastaval õigusel põhinevate meetodite katsetamine töös alaealiste ja noorte õigusrikkujatega;
 • taastaval õigusel põhinevate lähenemisviiside ja meetodite katsetamine erinevates keskkondades, sh lastele ja noortele mõeldud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sh vanglas;
 • teadlikkuse suurendamise tegevused, sh infopäevad, infomaterjalid, trükised, video- ja helisalvestised jm;
 • kogukonda kaasavad tegevused taastavast õigusest teadlikkuse, teadmiste ja oskuste parandamisel;
 • koolitustegevused, sh koolitused, seminarid, töötoad, kogemuste vahetamine, koolitajate koolitused jm;
 • katseprojektide elluviimine eesmärgiga luua taastaval õigusel põhinev kogukond, nt taastav kool, töökoht, linn jne;
 • õppematerjalide, juhendite, juhiste jm tootmine;
 • muud toetavad tegevused, mis aitavad laiendada taastava õiguse kasutamist.

Taotleja võib olla Eestis registreeritud juriidiline isik, sealhulgas valitsusväline organisatsioon, või Eestis tegutsev valitsustevaheline organisatsioon.

Taotlusvooru maht kokku on 408 750 eurot. Toetuse vähim summa projekti kohta on 30 000 eurot ja suurim summa 150 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 85%-100% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Projekt võib kesta kuni 22 kuud, ent mitte kauem kui 30.04.2024.

Taotlusvoor oli avatud 17.01.2022 – 21.03.2022 kell 17.00.  

Taotlusvooru infopäev toimus 25.01.2022. nfopäev on järelvaadatav siin

Avatud taotlusvoor "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks"

Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses.

Taotlusvoorus toetatakse partnerlusele ning valdkondade vahelisele koostööle suunatud projekte lõimitud tugiteenuste pakkumiseks. Projektid peavad sisaldama valdkondade üleste integreeritud lahenduste pakkumist. Sellest tulenevalt peab projekti meeskonda kuuluma  mitme erineva valdkonna (haridus, sotsiaaltöö, tervishoid, õiguskaitse, ohvriabi jne) eksperdid. Eelistatakse mitme kohaliku omavalitsuse (sh maakonna põhiseid) koostööprojekte.

Taotlusvooru raames toetatavad tegevused on:

 • Kohaliku tasandi koostöömudelite loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks;
 • Integreeritud teenuste osutamisega seotud spetsialistide koolitamine, sealhulgas koolitusprogrammi väljatöötamine, õppereisid, õppematerjalide koostamine;
 • Uuenduslike kohaliku tasandi teenuste või programmide piloteerimine, mis hõlbustavad ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorte üleminekuid haridustasemete vahel ning haridusest tööturule.

Taotleja võib olla kohalik omavalitsus või omavalitsusliit.

Taotlusvooru maht kokku on 1 742 870 eurot. Toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 400 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on kohaliku omavalitsuse asutustel 100% abikõlblikest kuludest ja valitsusvälistel organisatsioonidel 90% abikõlblikest kuludest.

Taotlusvoor oli avatud 20.09.2021 – 17.01.2022 kell 17.00. 

Taotlusvooru infopäev toimus 14.10.2021. Infopäev on järelvaadatav siin. 

Avatud taotlusvoor „Nutikad lahendused noorsootöös“

Toetuse andmise eesmärk on suurendada ning kasvatada kohalike omavalitsuste võimalusi ja võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamises. Projekt võib hõlmata mitme nutika noorsootöö lahenduse väljatöötamist, kuid vähemalt üks nendest peab olema suunatud noorte osalusvõimaluste süsteemsesse ja terviklikku laiendamisesse. Lahendus peab võimaldama noortelt regulaarselt ja infotehnoloogilise rakenduse abil tagasiside ja ettepanekute kogumist; samal ajal suurendades noorte kaasamist ja nende osalust läbi noorte arvamuste, hoiakute sihipärase küsimise ja kasutamise.

Projekte tuleb ellu viia laiapõhjalises koostöös, sealhulgas kaasata huvigruppe ja  erinevate valdkondade esindajaid vastavalt projekti eripärale (noored, noortevaldkonna organisatsioonid, erasektor, kohalikud omavalitsused, ülikoolid jt).

Taotlusvooru raames toetatavad tegevused on:

 • Nutikate noorsootöö lahenduste välja töötamine. Välja töötatavad innovatiivsed metoodikad ja infotehnoloogilised lahendused peavad põhinema noorte tegelikel huvidel ja vajadustel ning olema loodud koostöös noortega;

 • Arendustöö kohalike omavalitsuste ja noortevaldkonna organisatsioonide võimekuse kasvatamiseks ja nutikate noorsootöö lahenduste kasutuselevõtu juurutamiseks. Arendustöö hulka kuuluvad koolitused, koostöö- ja võrgustikukohtumised ja seminarid;

 • Noorsootöötajatele suunatud tegevused, mis kasvatavad nende võimekust nutika noorsootöö lahenduste kasutamisel.

Taotleja võib olla Eestis registreeritud avaliku või eraõiguse alusel tegutsev juriidiline isik, valitsusasutus, valitsusväline organisatsioon.

Taotlusvooru maht kokku on 1 742 870 eurot. Toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta on 871 435 eurot ja suurim summa 1 742 870 eurot.

​Toetuse maksimaalne määr on 85%-100% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Taotlusvoor oli avatud 15.02.2021 – 15.04.2021. 

Taotlusvooru infopäev toimus 05.03.2021. Infopäev on järelvaadatav siin.  

Avatud taotlusvoor „Integreeritud teenused tervise ja turvalisuse toetamiseks kodukeskkonnas“

Toetuse andmise eesmärk on ennetada ja vähendada kodus toimuvaid vigastusi ja varakult tuvastada ning toetada imikute ja väikelastega riskiperesid.

Taotlusvooru raames toetatavad tegevused on:

 • kodukeskkonna vigastusriskide hindamise ja vähendamise metoodika loomine, erilise tähelepanuga kuni 4-aastastele lastele, vanemaealistele ning erivajadustega inimestele; kodukeskkonna vigastusriskide vähendamisega seotud ametiasutuste ja kohalike omavalitsuste vahelise andmevahetuse, tööprotsesside ja töövahendite standardiseerimine ja piloteerimine;
 • imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise valideeritud hindamisinstrumendi loomine ning imikute ja väikelastega riskiperede toetamiseks kvaliteetse, integreeritud ja kättesaadava tugisüsteemi väljatöötamine ning piloteerimine.

Taotleja võib olla Eestis registreeritud avaliku õiguse või eraõiguse alusel tegutsev juriidiline isik, valitsusväline organisatsioon.

Taotlusvooru maht kokku on 500 000 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot.

 1. Projektile, mis hõlmab vaid imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ning toetamise tegevussuunda, eraldatakse toetus summas 200 000 eurot.
   
 2. Projektile, mis hõlmab vaid kodukeskkonna vigastusriskide vähendamise tegevussuunda, eraldatakse toetus vahemikus 200 000 – 300 000 eurot.
   
 3. Nii imikute ja väikelastega riskiperede tuvastamise ning toetamise tegevussuunda kui ka kodukeskkonna vigastusriskide vähendamise tegevussuunda hõlmavale projektile eraldatava toetuse maksimum on 500 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 85%-90% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Taotlusvoor oli avatud 27.01.2021 – 01.04.2021. 

Taotlusvooru infopäev toimus 16.02.2021. Infopäev on järelvaadatav siin.

Väikeprojektide avatud taotlusvoor „Taastava õiguse arendamine Eestis“


Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemiste ja meetodite kasutamist lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses, kinnistes asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt.

Taotlusvooru toetatavad tegevused on:

 • uute taastaval õigusel põhinevate meetodite piloteerimine töös alaealiste ja noorte õigusrikkujatega;
 • taastava õiguse põhiste lähenemiste ja meetodite katsetamine erinevates keskkondades, sh lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sh vanglas;
 • teadlikkuse tõstmise tegevused, sh infopäevad, infomaterjalid, trükised, video- ja helisalvestised jm;
 • kogukonda kaasavad tegevused taastava õiguse osas teadlikkuste, teadmiste ja oskuste parandamisel;
 • koolitustegevused, sh koolitused, seminarid, töötoad, praktikate vahetamine, koolitajate koolitused jm;
 • pilootprojektide läbiviimine, eesmärgiga luua taastaval õigusel põhinev kogukond, nt taastav kool, töökoht, linn jne;
 • õppematerjalide, juhendite, juhiste jm tootmine;
 • muud toetavad tegevused, mis aitavad laiendada taastava õiguse kasutamist.

Taotleja võib olla Eestis registreeritud avalik-õiguslik juriidiline isik, äriline või mitteäriline eraõiguslik juriidiline isik, sh valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsuste vaheline organisatsioon.

Taotlusvooru maht kokku on 400 000 eurot. Toetuse vähim summa projekti kohta on 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 85%-100% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Taotlusvoor oli avatud 16.09.2020 – 16.11.2020.

Taotlusvooru infopäev toimus 28.09.2020. Infopäev on järelvaadatav siin.

Väikeprojektide avatud taotlusvoor „Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes“

Toetuse andmise eesmärgiks on toetada madala haridustasemega ja riskigruppi kuuluvate noorte haridustee jätkumist või valmisoleku kujunemist tööurule siirdumiseks peale põhikooli. Kutsevaliku õppe peamiseks ülesandeks on toetada iga õppijat karjäärivaliku tegemisel ning seda koostöös kooliväliste partnerite ning ettevõtetega. Õppekava koosneb suures osas valikõpingutest, mis võimaldab koolil  rakendada õppija võimetest ja vajadustest lähtuvat õppesisu koostöös teiste koolide, ettevõtete, noortekeskuste kui teiste kooliväliste partneritega piirkonnas.

Toetatavad tegevused on kutsevaliku õppe rakendamisega seonduv arendustöö koolis ja õppe läbiviimine kutsevaliku õppekaval, sh kutsevaliku õppekava sisu kohandamine vastavalt sihtrühmale, muutmine ja täiendamine vastavalt rakendamiskogemusele ning partnerite ettepanekutele.

Taotleja võib olla Eestis registreeritud riigi või kohaliku omavalitsuse hallatav kutseõppeasutus, kel on kutseõppe tasemeõppe läbiviimise õigus isikuarengu õppekavarühmas ning Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud või registreerimisel kutsevaliku õppekava.

Taotlusvooru maht kokku on 1 742 870 eurot. Toetuse vähim summa projekti kohta on 100 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 100% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Taotlusvoor oli avatud 01.09.2020 – 01.11.2020. 

Taotlusvooru infopäev toimus 17.09.2020. Infopäev on järelvaadatav siin.

Avatud taotlusvoor „Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ja seksi ostmise nõudluse vähendamiseks“

Toetuse andmise eesmärgiks on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.

Taotlusvooruga toetatakse:

 • kampaania läbiviimist pere- ja soolise vägivalla teemadel, kus on positiivsete eeskujudena kaasatud ka mehi;
 • lastele ja noortele suunatud lühifilmide loomist perevägivalla teemal
 • teadlikkuse tõstmise tegevuste elluviimist tasulise seksi nõudluse vähendamiseks, millega on jõutud vähemalt 12 000 inimeseni Eestis.

Toetust võib taotleda Eestis registreeritud avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsustevaheline organisatsioon.

Taotlusvooru maht on kokku 200 000 eurot. Toetus eraldatakse ühele projektile summas 200 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on valitsusvälistel organisatsioonidel 90% projekti abikõlblikust kogueelarvest ja kõigil teistel taotlejatel maksimaalselt 85%.

Taotlusvoor oli avatud 17.07.2020 – 30.09.2020. 

Taotlusvooru infopäev toimus 12.08.2020. Infopäev on järelvaadatav siin.  

Avatud taotlusvoor „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes“

Toetuse andmise eesmärgiks on väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimine ning kasutuselevõtt kohaliku kogukonna vajadusteks ning muinsuskaitseala kasutuse elavdamiseks.

Taotlusvooruga toetatakse:

 • väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimist ja avalikku kasutusse võtmisega seotud tegevusi;
 • tegevusi, mis on vajalikud programmi väljundite saavutamiseks, sh hoonete restaureerimistööd ning muud tööd, teenused ja ostud, mis on seotud restaureerimistööde teostamisega ja koostöötegevused projekti partneritega;
 • taotluse objektiks olev hoone peab asuma Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga või Võru linna muinsuskaitsealal. Eelistatakse hooneid, mis asuvad Eesti Arhitektide Liidu programmi „Hea avalik ruum“ konkursi objektiks olnud keskväljaku või kesktänava võistlusalal või sellega külgneval kinnistul.

Toetust võib taotleda Eestis registreeritud avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, valitsusväline organisatsioon, kes on taotluse objektiks oleva hoone kinnistusraamatusse kantud omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul kõigi omanike volitatud esindaja või isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus taotluse esitamise ajast kuni vähemalt 5 aastat alates eeldatavast projekti lõpparuande kinnitamisest.

Taotlusvooru maht kokku on 2 859 647 eurot. Toetuse vähim summa projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 80% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Taotlusvoor on avatud 01.07.2020 – 30.11.2020 kell 17.00. 

Taotlusi saab esitada e-toetuste keskkonna kaudu. 

Taotlusvooru infopäev toimus 18.08.2020.Infopäev on järelvaadatav siin.  

Väikeprojektide avatud taotlusvoor „Spetsialistide koolitamine perevägivalla teemal ning sotsiaalprogrammi loomine seksiostjatele“

Toetuse andmise eesmärgiks on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.

Taotlusvooruga toetatakse:

 • Perevägivalla ohvritega kokkupuutuvate spetsialistide koolitamist perevägivalla põhjuste, tagajärgede, abistamisvõimaluste ja ametkondade koostöö tõhustamise võimaluste teemadel, eesmärgiga tugevdada nende teadmisi ja koostööoskusi. 
 • Sotsiaalprogrammi loomist ja rakendamist seksiostjatele nende hoiakute ja käitumise muutmiseks, eesmärgiga ennetada ja tõkestada prostitutsiooni ja sellega seotud inimkaubanduse nõudlust Eestis.

Toetust võib taotleda Eestis registreeritud valitsusväline organisatsioon, avalik-õiguslik või eraõiguslik ülikool või riiklik rakenduskõrgkool.

Taotlusvooru maht on kokku 180 000 eurot. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 40 000 eurot ja suurim summa 60 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr valitsusvälistel organisatsioonidele on 90% projekti abikõlblikust kogueelarvest ja kõigile teistele taotlejatele 85% projekti abikõlblikust kogueelarvest.

Taotlusvoor oli avatud 05.06.2020 – 06.08.2020. 

Taotlusvooru infopäev toimus 10. juunil 2020. Infopäev on järelvaadatav siin

Viimati uuendatud 16.09.2022