Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 190 inimest. 96% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 39 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. 

 

Tööpakkumised

Laste heaolu osakonna nõunik

Ootame laste heaolu osakonnaga liituma nõunikku.

Sinu ülesanneteks on erivajadustega laste heaoluga seotud poliitikate kujundamine, sh:

 • erivajadustega laste tugisüsteemi muudatuste juhtimine ja elluviimine;
 • sotsiaal-, haridus-, tervise- ja töövaldkonna osapooltega kokkulepete sõlmimine ja tegevuste koordineerimine;
 • õigusaktide väljatöötamine ja eelarve planeerimine;
 • erivajadustega laste teenuste ja muu toe arendamine.

Oled oodatud kandideerima, kui oled:

 • süsteemse ja analüütilise mõtlemisega;
 • hea läbirääkija ja tulemustele orienteeritud;
 • algatusvõimeline lahenduste pakkuja ja nende järjekindel elluviija;
 • väga hea suulise ja kirjaliku väljendusoskusega;
 • avatud ja valmis koostööks.

Sul on:

 • kõrgharidus;
 • soovitavalt varasem töökogemus sotsiaal-, tervise-, haridus- või avaliku halduse valdkonnas;
 • väga head teadmised riigi ja kohalike omavalitsuste rollidest;
 • oskused, mis on vajalikud süsteemsete muudatuste elluviimiseks ja eri osapooli hõlmava projekti juhtimiseks;
 • soovitavalt varasem kokkupuude erivajadustega laste valdkonnaga;
 • eesti (C1) ja inglise keele (B2) oskus.

Meie pakume eneseteostuse võimalust tegevuspõhises kontoris, paindlikku töökorraldust, ühtset ja toetavat meeskonda ning suurepärast võimalust anda oma panus maailma paremaks muutmisesse.

Sotsiaalministeerium edendab aktiivselt kõikide töötajate võrdõiguslikkust. Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja ja esseed teemal „Kolm vajalikku muudatust erivajadustega laste tugisüsteemi korrastamiseks“ (2-4 lk) e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „LHO nõunik“ hiljemalt  29. jaanuaril 2020. a. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9261.

Kuulutus pdf kujul siin (287.64 KB, PDF).

Ravimiosakonna nõunik (asenduskoht)

​Ootame ravimiosakonnaga liituma NÕUNIKKU.

Sinu ülesanne on riikliku ravimipoliitika tõenduspõhine kujundamine, sh:

 • valmistad ette ravimite valdkonna õigusaktide eelnõusid;
 • oled eestvedaja ravimipoliitika valdkonna analüüside, arengu- ja tegevuskavade ning programmide loomisel;
 • osaled Euroopa Liidu ravimite alaste õigusaktide koostamises, Eesti seisukohtade kujundamises ning rahvusvahelistes ravimite teemalistes töögruppides;
 • järgid hea kaasamise tava ja lood ning koordineerid ravimivaldkonna võrgustiku koostööd.

Sina oled:

 • avatud suhtleja ja valmis võtma vastutust;
 • koostöövalmis uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel;
 • kiire analüüsi- ja üldistusvõimega ning süsteemne;
 • hea ajaplaneerimise ja enesejuhtimise oskusega ning võimeline tulemuslikult töötama ka pingeolukorras;
 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1) ja inglise keeles (B2).

 Sul on:

 • kõrgharidus (magistrikraad, soovitavalt meditsiiniline või õigusalane);
 • head teadmised Eesti tervishoiusüsteemi toimimispõhimõtetest ning teiste riikide praktikatest;
 • huvi ravimipoliitika kujundamise vastu;
 • kasuks tuleb töökogemus avalikus teenistuses või tervishoiu valdkonnas ning varasem kokkupuude õigusloomega.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, mis sisaldab Sinu nägemust ravimipoliitika arengust e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 2. veebruaril 2020. a. Ametikoht asub Tallinnas. Tegemist on tähtajalise ametikohaga ajutiselt ära oleva teenistuja asendamiseks. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9261.

Kuulutus pdf kujul siin. (356.6 KB, PDF)

Nõunik (erivajadusega inimeste hoolekande poliitika)

Ootame hoolekande osakonnaga liituma NÕUNIKKU

Sinu ülesanne on edendada erivajadusega inimeste hoolekande poliitikat ja puudega inimeste sotsiaaltoetuste süsteemi. Sa korraldad sotsiaalhoolekande poliitikat riigi tasandil ning oled asjatundlik partner erinevatele osapooltele sotsiaalhoolekande küsimustes.

Sina oled:

 • algatusvõimeline lahenduste pakkuja;
 • koostööle ja tulemustele orienteeritud;
 • kiire analüüsi ja seoste loomise võimega;
 • avatud suhtleja ja veenev läbirääkija;
 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti ja inglise keeles.

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad sotsiaal- või terviseteadustes);
 • protsessijuhtimise, sh projektijuhtimise töökogemus;

 • head teadmised Eesti hoolekandesüsteemi korraldusest ja toimimisest;

 • oskusus luua terviklikke seoseid valdkonna väljakutsete lahendamiseks;

 • kasuks tuleb töökogemus avalikus teenistuses või sotsiaalhoolekande valdkonnas, sh varasem kokkupuude õigusloomega.

Meie pakume võimalust:

 • areneda, õppida ja kaasa rääkida riigile olulises valdkonnas;
 • kujundada inimese vajadusest lähtuvaid lahendusi koos tippspetsialistidest koosnevapühendunud ja avatud meeskonnaga;
 • osaleda rahvusvahelises koostöös.

Sotsiaalministeerium edendab aktiivselt kõikide töötajate võrdõiguslikkust. Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Ootame Sinu CV-d, motivatsioonikirja ja 1-2 A4 pikkust esseed teemal „Puudega inimeste toetused ja teenused: väljakutsed ja lahendused“ e-posti aadressil personal@sm.ee , märgusõna „HKO nõunik“, hiljemalt 26. jaanuaril 2020. Ametikoht asub Tallinnas. Lisainfo: personal@sm.ee või tel 626 9263.

Kuulutus PDF (420.69 KB, PDF) kujul

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 15. Jaanuar 2020