Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 190 inimest. 96% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 39 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. 

 

Tööpakkumised

Võrdsuspoliitikate osakonna nõunik (ÜKP)

Võrdsuspoliitikate osakonda on oodatud NÕUNIK

Sinu ülesanne on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise poliitika rakendamise läbiv toetamine  struktuuritoetuste kasutamisel, sealhulgas Sa:

 • nõustad ja koolitad struktuuritoetuste kasutajaid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise küsimustes;
 • tegutsed aktiivselt selle nimel, et kommunikatsioon sihtgruppidega oleks tõhus, sisukas ja selges keeles;
 • teed koostööd teiste ministeeriumite ja asutustega ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega oma pädevusvaldkonnas ning toetad võrgustikutegevust.

Sina oled:

 • algatusvõimeline ja loov;
 • koostööle ja tulemustele orienteeritud;
 • avatud suhtleja ja hea esineja;
 • hea analüüsi- ja üldistusvõimega;
 • tolerantne, missioonitunde ja empaatiavõimega kiire tegutseja;
 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1) ja inglise keeles (B2).

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad);
 • väga head teadmised soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise valdkonnast ning poliitikatest Eestis ja Euroopa Liidus;
 • eelnev töökogemus, soovitavalt avalikus sektoris;
 • kommunikatsioonitöö alane kogemus;
 • teadmised Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest ja nendest toetuse andmise korraldusest.

Meie pakume eneseteostusvõimalust kaasaegses, tegevuspõhises kontoris, paindlikku töökorraldust, sportimisvõimalusi ja toetavat tiimi.

Sotsiaalministeerium edendab aktiivselt kõikide töötajate võrdõiguslikkust. Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Ootame Sinu CV-d,  motivatsioonikirja ja 1-2 A4 pikkust esseed teemal „Soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja võrdse kohtlemise tagamise olulisus eurotoetuste kasutamisel.“  e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 2. märtsil 2020. Ametikoht asub Tallinnas. Lisainfo: 626 9263 või tel 626 9251.

Kuulutus PDF (374.22 KB, PDF) kujul.

Töövaidluskomisjoni juhataja (Tartu või Pärnu)

Sotsiaalministeerium pakub tööd töövaidluskomisjoni juhatajale (tähtajaline ametikoht).

Töövaidluskomisjoni (TVK) juhataja töö eesmärk on töövaidluse lahendamise seaduse alusel lahendada töötaja ja tööandja vahelisest töösuhtest tekkinud vaidluseid.

TVK juhataja omab töövaidluste lahendamiseks väga häid teadmisi tööõigusest, on kohuse- ja vastutustundlik, hea läbiriääkimisoskusega ning väga hea aja- ja protsessijuhtija. TVK juhataja teeb sõltumatu põhjendatud otsuse ning täidab istungi või kirjaliku menetluse vältel selgituskohustust poolte õiguste ja kohustuste suhtes. TVK juhataja omab oskust olla teiste arvamuste ja seisukohtade suhtes tähelepanelik ning jõuda töövaidluse osapooli rahuldava lahenduseni poolte lepitamise teel.

Nõuded kandidaadile:

 • riiklikult tunnustatud magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töövaidluse lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh väga head teadmised tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest;
 • kõrgete kõlbeliste omadustega;
 • eesti keele oskus tasemel C1;
 • suuline ja kirjalik selge ning ladus väljendusoskus;
 • sihikindlus ja pingetaluvus;
 • vastavus töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõikes 2 kehtestatud nõuetele.

Kasuks tuleb:

 • lepitamise või läbirääkimiste pidamise kogemus;
 • vene ja inglise keele oskus suhtlemistasandil;
 • juhiloa olemasolu.

Kandidaatidel palume esitada:

 • motiveeritud avaldus põhjendusega sobivusest töövaidluskomisjoni juhataja ametikohale;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus karistusregistrist kustutatud ja arhiivi kantud andmete puudumise kohta.

Digiallkirjastatud dokumendid palume esitada hiljemalt 29. veebruaril 2020 e-posti aadressil personal@sm.ee märgusõnaga „TVK juhataja konkurss“. Konkursi raames täidetakse tähtajaliselt üks ametikoht ajutiselt ära oleva teenistuja asendamiseks põhiasukohaga Tartus või Pärnus (kandidaadi valikul). Ametikoha täitmise eelduseks on töövaidluste lahendamine Eesti Vabariigi piires ka väljaspool ametikoha põhiasukohta. Töövaidluskomisjoni juhataja ametikoha põhipalk on 2800 eurot kuus bruto. Põhipalga suurus sõltub ametniku oskustest ja panusest teenistusülesannete täitmisel.

Kontaktisik: personalijuht Katrin Noormägi. Lisainfo telefonil 6269 260.

Juhime tähelepanud, et konkursi voorud viiakse läbi Tallinnas, aadressil Suur-Ameerika 1.

Kuulutus pdf kujul SIIN (119.27 KB, PDF).

Võrdsuspoliitikate osakonna nõunik (võrdne kohtlemine)

​Võrdsuspoliitikate osakonda on oodatud NÕUNIK.

Sinu ülesanne on võrdse kohtlemise arendamine ja poliitika kujundamine, sealhulgas Sa:

 • koostad võrdse kohtlemise valdkonna õigusaktide eelnõusid;
 • tegutsed aktiivselt võrdse kohtlemise aspektiga läbiva arvestamise nimel ja koolitad sihtgruppe;
 • teed koostööd teiste ministeeriumite ja asutustega ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega oma pädevusvaldkonnas ning annad eksperthinnanguid.

Sina oled:

 • algatusvõimeline ja loov;
 • koostööle ja tulemustele orienteeritud;
 • avatud suhtleja ja hea esineja;
 • hea analüüsi- ja üldistusvõimega;
 • tolerantne, missioonitunde ja empaatiavõimega sihikindel tegutseja;
 • suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti (C1) ja inglise keeles (B2).

Sul on:

 • kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad);
 • väga head teadmised võrdse kohtlemise valdkonnast ning poliitikatest Eestis ja Euroopa Liidus;
 • soovitavalt varasem kokkupuude arengukavade koostamise ning õigusloomega;
 • lihtne orienteeruda võrdse kohtlemise ja inimõiguste valdkonna õigusaktides jm poliitilistes dokumentides.

Meie pakume eneseteostusvõimalust kaasaegses, tegevuspõhises kontoris, paindlikku töökorraldust, sportimisvõimalusi ja toetavat tiimi.

Sotsiaalministeerium edendab aktiivselt kõikide töötajate võrdõiguslikkust. Ootame kandideerima kõiki inimesi sõltumata nende soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, usutunnistusest, veendumustest, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Ootame Sinu CV-d,  motivatsioonikirja ja 1-2 A4 pikkust esseed teemal „Mitmekesine ühiskond – võimalus või väljakutse?“  e-posti aadressil personal@sm.ee hiljemalt 27. veebruaril 2020. Ametikoht asub Tallinnas. Tegemist on tähtajalise ametikohaga ajutiselt ära oleva teenistuja asendamiseks. Lisainfo: 626 9263 või tel 626 9251.

Kuulutus PDF (328.24 KB, PDF) kujul.

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 17. Veebruar 2020