Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 190 inimest. 96% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 39 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. 

 

Tööpakkumised

Töövaidluskomisjoni juhataja

​Sotsiaalministeerium kuulutab välja avaliku konkursi TÖÖVAIDLUSKOMISJONI JUHATAJA ametikoha täitmiseks.

Töövaidluskomisjoni (TVK) juhataja töö eesmärk on töövaidluse lahendamise seaduse alusel lahendada töötaja ja tööandja vahelisest töösuhtest tekkinud vaidluseid.

TVK juhataja omab töövaidluste lahendamiseks väga häid teadmisi tööõigusest, on kohuse- ja vastutustundlik, hea läbiriääkimisoskusega ning väga hea aja- ja protsessijuhtija. TVK juhataja teeb sõltumatu põhjendatud otsuse ning täidab istungi või kirjaliku menetluse vältel selgituskohustust poolte õiguste ja kohustuste suhtes. TVK juhataja omab oskust olla teiste arvamuste ja seisukohtade suhtes tähelepanelik ning jõuda töövaidluse osapooli rahuldava lahenduseni poolte lepitamise teel.

Nõuded kandidaadile:

 • riiklikult tunnustatud magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • töövaidluse lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh väga head teadmised tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest;
 • kõrgete kõlbeliste omadustega;
 • eesti keele oskus tasemel C1;
 • suuline ja kirjalik selge ning ladus väljendusoskus;
 • sihikindlus ja pingetaluvus;
 • vastavus töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõikes 2 kehtestatud nõuetele.

Kasuks tuleb:

 • lepitamise või läbirääkimiste pidamise kogemus;
 • vene ja inglise keele oskus suhtlemistasandil;
 • juhiloa olemasolu.

Kandidaatidel palume esitada:

 • motiveeritud avaldus põhjendusega sobivusest töövaidluskomisjoni juhataja ametikohale;
 • elulookirjeldus;
 • tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus karistusregistrist kustutatud ja arhiivi kantud andmete puudumise kohta.

Edukal kandidaadil avaneb võimalus kujundada töövaidluste praktikat ning aidata kaasa töösuhetes stabiilsuse loomisele.

Digiallkirjastatud dokumendid palume esitada hiljemalt 22. novembril 2019 e-posti aadressil personal@sm.ee märgusõnaga „TVK juhataja konkurss“. Konkursi raames täidetakse tähtajaliselt üks ametikoht ajutiselt ära oleva teenistuja asendamiseks põhiasukohaga Tallinnas. Ametikoha täitmise eelduseks on töövaidluste lahendamine Eesti Vabariigi piires ka väljaspool ametikoha põhiasukohta. Töövaidluskomisjoni juhataja ametikoha põhipalk on töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõikest 3 tulenevalt 2714,06 – 3392,57 eurot kuus. Põhipalga suurus sõltub ametniku oskustest ja panusest teenistusülesannete täitmisel.

Kontaktisik: personalijuht Katrin Noormägi. Lisainfo telefonil 6269 260.

* ametikoht täidetakse tähtajaliselt

Kuulutus PDF (119.52 KB, PDF) kujul

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 7. november 2019