Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pereõde ja -arst

Tervisemurede korral on inimese esimene kontaktisik tervishoiusüsteemiga pereõde või -arst. Koostöös pereõega pakub perearst esmatasandi tervishoiuteenuseid kõigile oma nimistusse kuuluvatele inimestele.
 • Lisaks töötavad esmatasandil ka teised spetsialistid: kooli- ja koduõed, füsioterapeudid, ämmaemandad  jt.

  Perearst diagnoosib ja ravib haiguseid, teeb vajadusel koduvisiite, küsib nõu eriarstilt või suunab teise spetsialisti konsultatsioonile, nõustab vigastusi ja mürgistusi ennetavates tegevustes, jälgib kroonilisi haigeid ja terve lapse arengut ning vaktsineerib.

  Perearsti meeskonnas töötab pereõde, kelle ülesanneteks on tervise edendamine (sh individuaalne tervisekasvatus ja nõustamine), haiguste ennetamine (sh immuniseerimine), terve lapse arengu jälgimine, kroonilist haigust põdevate patsientide seisundi jälgimine ja nõustamine, õendustoimingute, raviprotseduuride ja analüüside tegemine, tõendite väljastamine jpm. Ülesanded on täpsemalt kirjas pereõe tegevusjuhendis. Osadel pereõdedel on piiratud retseptiõigus, mis võimaldab pikendada retsepte ja välja kirjutada teatud ravimeid. Lisaks on täiendkoolituse läbinud pereõdedel õigus tuvastada teatud abivahendite vajadust ning väljastada abivahenditõend.

  Igal inimesel on õigus ise valida endale perearst. Perearstiga rahulolematuse korral või elukoha vahetamisel on võimalik perearsti vahetada. Vastsündinud registreeritakse automaatselt ema järgi sama perearsti nimistusse ja puudub vajadus eraldi taotluse esitamiseks. Kui ema ei soovi lapsele sama perearsti, tuleb esitada taotlus, mille kohta leiab lisainfot Terviseameti kodulehelt.

  Perearsti töövälisel ajal on võimalik helistada perearsti nõuandeliinile 1220.

  Nõuandeliinilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmase abi andmiseks ning vajaduse korral ka infot tervishoiukorraldust puudutavates küsimustes.

Tervisekeskused

Perearstiabi tugevdamiseks, inimeste tervise säilitamiseks või taastamiseks ning laiema valiku teenuste pakkumiseks on moodustatud esmatasandi tervisekeskused, kus tegutsevad lisaks perearstidele ja -õdedele ka koduõed, füsioterapeudid, ämmaemandad ning vahel ka muud spetsialistid. Muude spetsialistide teenused, sh sotsiaalnõustamine, hambaravi, apteegi- ja psühholoogi teenused jpm lisanduvad vastavalt konkreetse esmatasandi tervisekeskuse valikule.

Tervisekeskustele kaasaegsete ruumide pakkumiseks toetatakse Eestis nende ehitamist või renoveerimist Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Tervisekeskuste moodustamisega:

 • luuakse kaasaegse taristuga keskused igasse Eesti piirkonda, mis loob eeldused kvaliteetsemate ja patsiendikesksemate tervishoiuteenuste osutamiseks;
 • laieneb tervisekeskustes osutatavate esmatasandi tervishoiuteenuste valik ning vajaminev ravi muutub inimestele kättesaadavamaks;
 • on ravi paremini koordineeritav tervise- ja sotsiaalvaldkondade üleselt, sest tervisekeskustes töötavad ühtsetes meeskondades koos erinevad spetsialistid.

 Kasulikud materjalid

Tervisetõendid

Tervisetõend on aluseks, et saada luba või tunnistus õppima asumiseks, mootorsõiduki juhiloa taotlemiseks/pikendamiseks, relvaloa taotlemiseks, teatud tegevusvaldkonnas töötamiseks vms. Tervisetõend võib olla kas elektroonne või paberil.

Tööle asumise tervisetõend on vajalik teatud tegevusaladel. Kui töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut, on tööandja kohustatud nõudma tööle asujalt tervisetõendit nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta. See on nõutav järgmistelt töötajatelt:

 1. toitu ja joogivett käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või nende käitlemisvahenditega kokkupuutuvad töötajad
 2. loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, välja arvatud loomapidajad, kes peavad põllumajandusloomi, et saada loomseid saadusi enda tarbeks;
 3. õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad;
 4. abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad;
 5. tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad;
 6. kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad;

Tõendit vajavad ka nimetatud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad.

Tööandjal on õigus nõuda tööle asujalt nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimist ning vastava tõendi esitamist, kui eelmise tõendi väljastamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat või tervisekontrolli läbimine ning uue tõendi väljastamine on töö iseärasuste tõttu põhjendatud. Tööandjal on õigus saata töötaja vastavalt riskihindamise tulemustele täiendavale tervisekontrollile nakkushaiguste suhtes.

Perearst või töötervishoiuarst teeb lähtuvalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest ja Terviseameti juhendist nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli ja väljastab nakkushaiguste tervisekontrolli läbimise kohta tervisetõendi. Uuringud ja tõend on tasulised.

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi saamiseks on eelnevalt vaja täita tervisedeklaratsioon aadressil www.terviseportaal.ee. Perearstikeskusesse tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ning prillid või kontaktläätsed, kui inimene neid kasutab.

Relvaloa tervisetõendi jaoks teeb tervisekontrolli perearst, kaasates alati psühhiaatri ja vajadusel teised eriarstid. Vajalik on isikut tõendav dokument ning abivahendid, mida inimene kasutab.

Spordimeditsiinilise terviseuuringu sihtrühm on kuni 19-aastased (k.a) noored, kes treenivad ja võistlevad regulaarselt vähemalt kuus akadeemilist tundi nädalas (üks akadeemiline tund = 45 minutit) lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele. Alla kuue akadeemilise tunni nädalas treenivaid ja võistlevaid noorsportlasi jälgivad perearstid tavatervisekontrolli käigus. Suurema treeningkoormusega noortele väljastab tõendi spordiarst.

Tõendite väljastamiseks võib perearst kehtestada mõistliku tasu.

Muud tõendid

Kooliminekuks ei väljasta tõendit, küll aga on vaja lapsega enne kooli algust käia arsti juures tervisekontrollis. Lapse tervisekontrollide kohta loe siit. Kooli puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.

Viimati uuendatud 12.01.2024