Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalministeeriumi eelarve

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 2023. a kulud kokku on 7,9 mld eurot. Asutustest suurimad kulud on Sotsiaalkindlustusametil, ligi 4,1 mld eurot (51,8% valitsemisala kuludest).

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarvest 70% ehk 5,55 mld eurot on seotud heaolu tulemusvaldkonnaga ning 30% ehk 2,36 mld eurot tervise valdkonnaga. Suurimad kulud on sotsiaaltoetused, mis võrreldes 2022. aastaga suurenevad 760,4 mln eurot – muutused on nii toetuste suurustes kui ka sihtrühmades.

Sotsiaalministeerium valitsemisala investeeringud 7,8 mln eurot on 2023.a suunatud peamiselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste arendamisse, et tagada toetuste, pensionite jms korrektsed ja õigeaegsed väljamaksed ning valitsemisala tööks vajalike süsteemide korrasolek.

Loe ka: 2023. a riigieelarve panustab perede toimetulekusse

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala suuremad kulud ja osakaal kogukuludest, %

* Edasiantavates maksudes on kajastatud Eesti Töötukassale töötuskindlustuse vahendid aktiivseteks ja passiivseteks tööturumeetmete osutamiseks, Eesti Haigekassale ravikindlustusmaksu laekumise vahendid ning riikliku vanaduspensioni kogumisosa registripidajale (II sammas).

 

SoM kulude jaotus
Programmide kulude jaotus
Programmide panustamine 2022

Viimati uuendatud 03.06.2024