Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu

Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu (EBIN) moodustati 9. oktoobril 2019. Nõukogu esimene koosolek toimus 4. novembril 2019. EBINi liikmed on eksperdid ja teadlased erinevatelt elualadelt, kelle määrab valdkonna eest vastutav minister viieks aastaks.

Koosolekud toimumine ja taotluste esitamine 2024

Taotluste esitamise tähtaeg

Koosoleku toimumine 2024

23.01.2024

13.02.2024

26.03.2024

09.04.2024

28.05.2024

11.06.2024

06.08.2024

27.08.2024

24.09.2024

15.10.2024

26.11.2024

10.12.2024

Kiirmenetluseks esitatud taotlusi vaadatakse läbi üks kord kuus kuu viimasel täisnädalal v.a juulis ja detsembris. Kiirmenetluse taotluste esitamise tähtaeg:

15.01.2024

12.02.2024

18.03.2024

15.04.2024

20.05.2024

17.06.2024

19.08.2024

16.09.2024

14.10.2024

18.11.2024

9.12.2024

EBINi koosseisu kuulub vähemalt 11 liiget järgmistest valdkondadest:

 • arstiteadus;
 • loodusteadus;
 • psühholoogia;
 • sotsiaalteadus;
 • biotehnoloogia;
 • infotehnoloogia;
 • usuteadus;
 • õigusteadus;
 • praktiline filosoofia;
 • andmekaitse.

Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu koosseis: 

 • Esimees: Liina Vahter Tallinna Ülikool 
 • Aseesimees: Aime Keis Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee 
 • Teadussekretär: Aive Pevkur Tallinna Tehnikaülikool
 • Maarja Kirss Andmekaitse Inspektsioon 
 • Virve Lans Andmekaitseinspektsioon 
 • Meego Remmel Eesti Kirikute Nõukogu 
 • Agne Velthut-Meikas Tallinna Tehnikaülikool 
 • Maie Bachmann Tallinna Tehnikaülikool 
 • Merike Sisask Tallinna Ülikool 
 • Pärt Peterson Tartu Ülikool
 • Made Laanpere Tartu Ülikool 
 • Kadi Lubi Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitee/ Tallinna Tehnikaülikool
 • Ingeri Luik-Tamme TGS Baltic Advokaadibüroo 
 • Ingrid Ots-Vaik valdkondlik ekspert

Kontakt: 

Tervisesüsteemi arendamise osakond
Sotsiaalministeerium

[email protected]

Nõukogu pädevusse kuulub: 

 • Inimuuringute hindamispõhimõtete ühtlustamine, et kindlustada uuritavate põhiõiguste kaitseks vajalike meetmete kasutamine uuringute tegemisel;

 • hinnangu andmine geenivaramu töötlemisele inimgeeniuuringute seaduses sätestatud tingimustel ja korras;

 • hinnangu andmine tervise infosüsteemist teadusuuringu või statistika vajadusteks isikuandmete väljastamise vajalikkusele ja põhjendatusele;

 • biomeditsiiniliste ja inimuuringute, sealhulgas kliinilise meditsiini eetikat puudutavate ühtsete seisukohtade kujundamine; 
  põhimõttelistele ja pretsedenti loovatele inimuuringutega seotud projektidele hinnangu andmine;

 • koostöös Eestis tegutsevate biomeditsiiniliste ja inimuuringute eetikakomiteede, kliiniliste eetikakomiteede ja uuringueetika komisjonidega ühtsete biomeditsiiniliste ja inimuuringuid puudutavate ühtsete hindamispõhimõtete väljatöötamine ja asjakohaste koolituste korraldamine;
 • Riigikogu, teadusasutuste ja valitsusasutuste nõustamine biomeditsiiniliste ja inimuuringute eetika küsimustes;
 • seaduseelnõude ja teiste õigusaktide väljatöötamisel üksikküsimustele eetilise hinnangu andmine;
 • biomeditsiiniliste ja inimuuringute eetika põhimõtete tutvustamine avalikkusele, sellekohaste andmete kogumine ja süstematiseerimine ning nende avaldamise korraldamine;
 • rahvusvahelises koostöös osalemine vastavalt ülesannetele ja pädevusele.

Nõukogu töö 

Uurijale

Inimuuringuid reguleerivad dokumendid:


Nõukogu aastaaruanded

Isikuandmed uuringutes 

Seadusandlikud aktid:

Uuringueetika 

Valdkonnaga seotud asutused: 

Viimati uuendatud 08.01.2024