Sa oled siin

Ministeeriumi tutvustus ja struktuur

Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks.

 

Visioon
 • Näeme Eestit sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalustatult arenenud jätkusuutliku innovaatilise riigina, kus elujõulised peresuhted, üldine sotsiaalne sidusus ja kvaliteetne elukeskkond on aluseks sotsiaalsele turvatundele, heaolule ning kõrgele elatustasemele. Eesti rahvastiku vähenemine on peatunud ning iive on positiivne.
 • Eesti ühiskond hindab jätkuvalt põhiväärtusi ning on avatud ja mõistev kultuurilise ja sotsiaalse mitmekesisuse suhtes. Ühiskonna liikmed hoiavad ja arendavad oma elukeskkonda, kasutades keskkonnaressursse
 • Tänu elukeskkonna paranemisele ja tervise suuremale väärtustamisele on inimesed võimelised tulemuslikumalt töötama ning on kõrge elueani majanduslikult ja ühiskondlikult aktiivsed. Kõik tunnevad ennast põlvkondi ühendavate ja vastastikku toetavate lähisuhete tõttu turvaliselt. Majanduse vajadusi arvestav konkurentsivõimeline kutse- ja kõrgharidussüsteem ning elukestev õpe on parandanud inimeste ettevalmistust ja kohanemist elukeskkonna arenguga ning tõstnud tootlikkust, mis toob kaasa sissetulekute olulise suurenemise.

Vaata lisaks

 

Väärtused

 

Lähtume oma töös eeskätt järgmistest väärtustest:

Inimkesksus

 • Meie otsuste lähtekohaks on inimene. Kuulame ja arvestame huvirühmi, oleme sallivad ja õiglased.
 • Austame ja usaldame oma töökaaslasi, hindame iga inimese panust ja aega.
 • Tunnustame ja toetame!
   

Koostöö

 • Kuigi väärtustame eripalgelisust, tegutseme ühtse meeskonnana.
 • Seadnud ühised eesmärgid, võtame initsiatiivi ning jõuame üksteist kuulates ja kaasates sisuliste lahendusteni.
   

Professionaalsus

 • Teeme oma tööd pühendunult ja professionaalselt, rakendame oma vaimujõu, teadmised ja kogemused eesmärkide saavutamisele ja pidevale arengule.
 • Tunneme rõõmu oma tööst ja näeme selles võimalust ühiskonda paremaks muuta.
 •  Oleme arvamusliidrid ja oma ala eksperdid, suudame näha tervikpilti ja oskame oma seisukohti targasti põhjendada. Oleme tegudeinimesed, kes viivad kavandatu ellu ning võtavad vastutuse oma tegude ja otsuste mõju eest.

Avatus

 • Julgeme küsida, anname tagasisidet ega karda põhjendatud kriitikat.
 • Suhtleme ja tegutseme ausalt ja arusaadavalt ning täidame antud lubadusi.
 • Oleme avatud uutele ideedele ning püüame loovalt ja paindlikult jõuda parimate tulemusteni. Meie tegevus on nähtav, mõistetav ja läbipaistev.

 

 

 

Näeme, et Eesti ühiskonna moodustavad iseseisvalt toimetulevad inimesed, kes:

 • omavad võimalust eneseteostuseks töö, õppimise ja vaba aja veetmise kaudu;
 • on endast lugupidavad, loovad ning kujundavad positiivsed suhted oma pereliikmete, sõprade, teiste lähedaste ning kõigi kogukonnaliikmetega;
 • elavad terviseteadlikult, väärtustades enda ja teiste ühiskonnaliikmete vaimset ning füüsilist tervist.
 • Juhul, kui inimestel tekib probleeme sotsiaalse turvalisusega, on meie ülesandeks tagada neile asjakohane sotsiaalkaitsesüsteemi toetus/teenus, et nad saaksid jätkata oma lähedaste keskel iseseisvat inimväärset toimetulekut.

Oleme püstitanud endale järgmised strateegilised eesmärgid:

 • laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine, soodustades seeläbi laste sünde;
 • sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, tagada sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus;
 • tööhõive kõrge tase ning pikk ja kvaliteetne tööelu;
 • tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu.

Sotsiaalministeerium 

 • Koostab riigi sotsiaalprobleemide lahendamiskavasid ja juhib nende elluviimist.

 • Kavandab ja viib ellu poliitikat sotsiaalkaitse valdkonnas ning tagab sotsiaalkindlustus-hüvitiste õigeaegse ning sihitud määramise ja maksmise.

 • Juhib sotsiaalkindlustust ja hoolekannet.

 • Arendab ja viib ellu tööelu- ja tööturupoliitikat, et tagada inimeste pikaajaline töövõime ja -hõive.

 • Korraldab rahva tervise kaitset ja arstiabi.

 • Edendab võrdset kohtlemist ning naiste ja meeste võrdõiguslik-kust, et erinevad sotsiaalsed grupid oleks ühiskonnaellu kaasatud.

 
 • Tegeleb puuetega inimeste sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse teemadega.

 • Koordineerib laste õiguste ja lastekaitse poliitikate kujundamist ning korraldab rahvusvahelist lapsendamist.

 • Kujundab perepoliitikat, mille prioriteediks on töö- ja eraelu ühitamine ning vanemaharidus.

 
 

Struktuur

Sotsiaalministeeriumi struktuur

 

Viimati uuendatud: 9. juuli 2019