Euroopa Sotsiaalfond 2021-2027

Toetuse andmise tingimused Sotsiaalministeeriumi (rakendusasutuse) tegevuste elluviimiseks

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks e TAT koostatakse suurte valdkondlike muutuste tegemiseks, uute tegevuste piloteerimiseks ning haldamise lihtsustamiseks, neid tegevusi viivad üldjuhul ellu rakendusasutused (ministeeriumid koostöös allasutuste või partneritega).

TAT eesmärk on toetada vähenenud töövõimega ja erivajadusega inimeste ühiskonda integreerimist ning tervikliku abivajaduse hindamise ja toetamise süsteemi abil suurendada vähenenud töövõimega inimeste elus hakkamasaamise võimalusi. 

TAT tegevuste kaudu suurendatakse tööandjate ja töötajate teadlikkust töövõime hoidmise ja säilitamise võimalustest teavitus-, nõustamis-, koolitus- ja kaasamistegevuste kaudu. Samuti edendatakse Tööinspektsiooni tegevuse võimekust teenistujate arendamise ja koolitamise teel.

TAT tegevuste kaudu kasvatatakse Sotsiaalkindlustusameti pädevust info andmisel üle kolme pensionisamba ning arendatakse välja nõustamist abistavad tööriistad ja keskkond, mis on ligipääsetavad ja arvestavad erinevate piirkondade, eri soost ja vanuses, erineva emakeelega ja erivajadusega inimeste vajadustega.

Viimati uuendatud 01.03.2023