Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa Sotsiaalfond 2021-2027

Toetuse andmise tingimused Sotsiaalministeeriumi (rakendusasutuse) tegevuste elluviimiseks
Toetuse andmise tingimused (edaspidi TAT) rakendusasutuse tegevusteks koostatakse suurte valdkondlike muutuste tegemiseks, uute tegevuste piloteerimiseks ning haldamise lihtsustamiseks, neid tegevusi viib üldjuhul ellu ministeeriumi ise ja/või koostöös allasutuste, partneritega.

TAT Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine.pdf | 1.15 MB | pdf

TAT üldine eesmärk on toetada terviklikuma pikaajalise hoolduse süsteemi loomist ning seeläbi tagada inimeste võimalikult iseseisev ja inimväärne toimetulek. Projekti elluviijaks on Sotsiaalministeerium hoolekande osakond, partneritena on kaasatud Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut ja Eesti Puuetega Inimeste Koda.

TAT Laste ja perede toetamine.pdf | 1.22 MB | pdf

TAT üldine eesmärk on toetada seda, et Eesti oleks hea paik pere loomiseks ja laste kasvatamiseks ning Eesti lapsed oleksid õnnelikud, kasvades hoolivas, kaasavas, turvalises ja arendavas keskkonnas. Tegevuste käigus tagatakse eri soost, vanusest, piirkonnast ja rahvusest sihtrühma liikmetele võrdsed võimalused tegevustes osaleda ja nendest kasu saada. Projekti elluviijaks on Sotsiaalministeerium laste ja perede osakond, partneritena on kaasatud Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

TAT üldine eesmärk on vähendada raskustesse sattunud inimeste ja nende leibkondade materiaalset puudust, andes toidu- või esmast materiaalset abi just enim puudust kannatavatele isikutele, sealhulgas lastele, ning pakkuda informatsiooni riigi ja KOV-i toetusmeetmete kohta, mis toetavad nende isikute sotsiaalset kaasamist ja majanduslikest raskustest väljatulemist. Projekti elluviijaks on Sotsiaalministeerium.

TAT Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus.pdf | 170.62 KB | pdf

TAT eesmärk on toetada vähenenud töövõimega ja erivajadusega inimeste ühiskonda integreerimist ning tervikliku abivajaduse hindamise ja toetamise süsteemi abil suurendada vähenenud töövõimega inimeste elus hakkamasaamise võimalusi. Projekti viib ellu Sotsiaalkindlustusamet.

TAT Eesti inimeste pensionialase teadlikkuse suurendamine.pdf | 159.44 KB | pdf

TAT tegevuste kaudu kasvatatakse Sotsiaalkindlustusameti pädevust info andmisel üle kolme pensionisamba ning arendatakse välja nõustamist abistavad tööriistad ja keskkond, mis on ligipääsetavad ja arvestavad erinevate piirkondade, eri soost ja vanuses, erineva emakeelega ja erivajadusega inimeste vajadustega. Projekti elluviija on Sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika ja piiriülese sotsiaalkindlustuse osakond.

Toetuse andmise üldeesmärk on avastada varakult terviseriske ja riskikäitumist, toetada inimest nende vähendamisel ja eluviisi muutmisel ning seeläbi parandada inimeste füüsilist ja vaimset tervist ja heaolu. Projekti elluviija on Tervise Arengu Instituut.

TAT eesmärk on luua pikaajalise ajutise töövõimetusega inimeste püsiva töövõimetuse ennetamise ja tööhõives püsimise toetamise süsteem, mis hõlmab haiguslehe ajal töötamise jätkamist võimaldava koostöömudeli, teenuste ja hüvitamisskeemi loomist ning infosüsteemide arendusi ja andmevahetust. Projekti elluviija on Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakond, partneriteks on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ja Tervisekassa.

TAT tegevuste tulemusena arendatakse mitmekülgse abivajadusega lastele ja peredele välja vajaduspõhine tugisüsteem, mis tähendab, et luuakse vajalikud sekkumised ja muud abimeetmed, et toetada selliseid lapsi ja nende peresid, kes vajavad pikaajalist ja lõimitud abi mitmes valdkonnas. Projekti elluviija on Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond osakond, partneriteks on Sotsiaalkindlustusamet.

Toetuse andmine avatud taotlemisel

Avatud taotlusvoore viib läbi Rakendusüksus (Riigi Tugiteenuste Keskus), kui ei ole märgitud teisiti.

Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli jätkurakendamine – Riigi Teataja

Toetuse andmise eesmärk on laiendada võrgustik maakonnaüleseks või hoida toimiv võrgustik töös ning selle tulemusena leida lahendused piirkondlikele probleemidele sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuvaldkonnas, sealhulgas:
1) pakkuda kompleksse abivajadusega inimestele õigeaegset ja nende vajadustele vastavat abi ning toetada nende toimetulekut võimalikult kaua koduses keskkonnas;
2) vähendada kompleksse abivajadusega inimeste ja nende lähedaste koormust asjaajamisel sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuvaldkonnas;
3) koguda infot sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamise puuduste ja toimiva praktika kohta. 

Taotlusvoor on avatud perioodil 25. september kuni 31. detsember 2023. Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta leiab Rakendusüksuse lehelt: Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine

Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord – Riigi Teataja

Toetuse andmise eesmärk on:
1) parandada pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning leevendada hoolduskoormust;
2) tagada inimväärikus, sealhulgas vähendada vaesust ja suurendada sotsiaalset kaasatust.

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus (Rakendusüksus), voor avaneb 01.02.2024. Täpsem info rakendusüksuse kodulehel: Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetamine

Sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine kohalikul tasandil

Toetuse andmise eesmärk on parandada kvaliteetsete kodus elamist toetavate sotsiaalteenuste või hoolduskoormust leevendavate teenuste ning abi- või toetusvajaduse süvenemist ennetavate meetmete kättesaadavust kohalikul tasandil.

Taotlusvoor on avatud perioodil 26. veebruar kuni 31. detsember 2024. Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta leiab Rakendusüksuse lehelt: Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine | Riigi Tugiteenuste keskus (rtk.ee)

Kohalikes omavalitsustes pereteenuste loomise ja arendamise tingimused.pdf | 157.71 KB | pdf vooru viib läbi Sotsiaalministeerium

Lisaks:

Viimati uuendatud 04.03.2024