Heaolu arengukava 2023-2030

Sotsiaalministeerium on koostamas uut heaolu arengukava aastateks 2023-2030.
  • Loodav arengukava katab tulemusvaldkonda "Heaolu", mis on üks 17-st riigi eelarvestrateegia tulemusvaldkonnast.
  • Loodav dokument koondab tulemusvaldkonda "Heaolu" kuuluvate poliitikavaldkondade- sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdus ning suurem sotsiaalne kaasatus, vähemusgruppidesse kuuluvate inimeste võrdse kohtlemise edendamine, tööhõive, pikk ja kvaliteetne tööelu, rahvastikupoliitika ning laste ja perede heaolu suurendamine- strateegilised eesmärgid aastateks 2023–2030, arvestades sealjuures nii riigi pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035“ seatud strateegiliste sihtide kui ÜRO kestva arengu eesmärkide ning Euroopa Liidu suundade ja rahvusvaheliselt võetud kohustustega.
  • Arengukava annab ülevaate tulemusvaldkonna peamistest ülesannetest, eesmärkidest ja tegevussuundadest.

 Uus arengukava hakkab kehtima alates 2023. aastast

  • Hetkel kehtiv heaolu arengukava lõppeb 2023. aastal ning hiljemalt selleks ajaks tuleb koostada uus arengukava.
  • Sotsiaalministeeriumil on kavas esitada arengukava Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt 2022. aasta detsembrikuus. Arengukava koostamise eest vastutab sotsiaalministeerium.
  • Arengukava juhtimisstruktuur on kahetasandiline: juhtkomisjon ja laiapõhjaline kaasav ekspertkogu.
  • Arengukava koostamisse kaasatakse töö käigus valdkonna eksperte, teadlasi ja ülikoole. Lisaks on moodustatud rahvastikupoliitika valitsuskomisjon, mida veab sotsiaalkaitseminister ning mille eesmärk on rahvastikukriisi lahendamiseks ettepanekute ja sekkumiste väljatöötamine. 

  Kaasamine

  • Kaasamine on meie jaoks väga oluline ning püüame hoida heaolu arengukava 2023-2030 koostamist pildis ning anda kõigile võimaluse kaasarääkimiseks.
  • Juhtkomisjoni ja ekspertkoguga on toimunud ja toimuvad ka edaspidi kohtumised, kus arutatakse probleemkohti ning kuulatakse ettepanekuid.

Heaolu arengukava 2023-2030 koostamise ettepanek ja muud dokumendid

Viimati uuendatud 09.09.2022