Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kemikaaliohutuse komisjon

Komisjoni põhiülesanded: analüüsida kemikaaliohutuse aktuaalseid probleeme; anda hinnanguid ning avaldada arvamust kemikaaliohutuse poliitika ja strateegiate kohta; teha valitsusasutustele ettepanekuid kemikaaliohutuse strateegiate väljatöötamiseks ja rakendamiseks;
anda hinnanguid kemikaaliohutust reguleerivate õigusaktide ja nende eelnõude kohta; teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid kemikaaliohutuse uuringuteks, trükiste väljaandmiseks, koolituste korraldamiseks ja terminoloogia ühtlustamiseks;
vahetada teavet ja teha ettepanekuid erinevate institutsioonide tegevuse koordineerimiseks kemikaaliohutuse valdkonnas.