Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Personaalmeditsiini juhtprojekti eeluuring

Personaalmeditsiin aitab leida igale inimesele võimalikult individuaalse ennetus- või raviplaani, analüüsides inimese geeniandmeid koos keskkonna-, tervisekäitumise ja terviseandmetega. Personaalmeditsiini ellurakendamine Eestis toimub sotsiaalministeeriumi juhitava personaalmeditsiini programmi 2016-2020 raames.

Personaalmeditsiini juhtprojekti eeluuring
 

Juhtprojekti ettevalmistamiseks tehti 2015. aastal eeluuring, mille käigus arendati edasi ja täpsustati juhtprojekti kavandi dokumendis visandatut.

Eeluuringu raames tehtud arendusuuringute tulemused ja tegevuste käigus saadud kogemused andsid aluse juhtprojekti tegevus- ja rahastamiskava koostamisele.

Eeluuringu koordineerimiseks moodustati juhtrühm, kuhu kuulusid: Ain Aaviksoo, Liis Rooväli ja Anti Urm (Sotsiaalministeerium), Raul Mill (Eesti E-tervise SA), Jaanus Pikani (Tartu Biotehnoloogia Park), prof Andres Metspalu (Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu), prof Peeter Ross (Tallinna Tehnikaülikooli e-meditsiini labor), prof Jaak Vilo (Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituut ja Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus) ja prof Raul-Allan Kiivet (Tartu Ülikooli arstiteaduskond).

Eeluuringu projekti juhtis Kitty Kubo.

Eeluuringu tegemist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond programmi TerVE raames, mida viis ellu Sihtasutus Eesti Teadusagentuur. Programmi partneriks oli ka Eesti Teadusagentuur.

Kaasamine

Personaalmeditsiini arendamise teema mitmetahulisust arvestades kaasati eri hangetega eeluuringu tegemisse ekspertidest koosnevad meeskonnad, et töötada läbi:

  • personaalmeditsiini kliiniline käsitlus ja kompetentside arendamine (Tartu Ülikooli arstiteaduskond);
  • infoarhitektuuri (Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus) ja otsusetoe (Tallinna Tehnikaülikooli e-meditsiini labor) lahendused;
  • juhtimisorganisatsioon (Tartu Biotehnoloogia Park ja Praxis).

Lisaks selgitati välja Eesti elanikkonna ja tervishoiutöötajate personaalmeditsiiniga seotud hoiakud, teadmised, kogemused ja ootused (TNS Emor). Personaalmeditsiini arenguga avanevate innovatsioonivõimaluste teadvustamiseks ja rakendusideede leidmiseks korraldati Idea Garage (Buildit Accelerator ja Garage48).

Eeluuringu materjalid

Feasibility study for personalised medicine in Estonia: Clinical Approach

Description of the current status and future needs of the Information Architecture and Data Management solutions for the national personalised medicine pilot project

Feasibility study for the development of digital decision support systems for personalised medicine

Feasibility study for the development of business cooperation, management organisation and evaluation methodology for personalised medicine pilot project

Genoomikaga ning üldiselt personaalmeditsiiniga seotud teadmiste ja hoiakute uuring elanikkonna ja arstkonna hulgas

  • Elanike teadmised, hoiakud, kartused ja ootused personaalmeditsiini osas. Raport (eesti keeles)
  • Tervishoiutöötajate ootused ja valmisolek tervise- ja pärilikkuseinfo kasutamiseks patsiendi personaalseks riskipõhiseks nõustamiseks. Raport (eesti keeles)

Personaalmeditsiini esmase kommunikatsiooni ja kaasamistegevuste läbiviimine

Personaalmeditsiiniga seotud rakendusideede konkursi korraldamine

Viimati uuendatud 23.03.2022