Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa Liidu terviseministrid: vaktsineerimine on tõhusaim vahend haiguste ennetamiseks

09.12.2022 | 15:25

Euroopa Liidu terviseministrid kiitsid täna, 9. detsembril Brüsselis toimunud terviseministrite kohtumisel heaks ministrite nõukogu järeldused vaktsineerimise kui ühe tõhusaima vahendi kohta haiguste ennetamiseks ja rahvatervise parandamiseks. Lisaks kiideti terviseministrite kohtumisel heaks nõukogu soovitused vähi sõeluuringute tõhustamise kohta.

„Vaktsiinid on olnud murranguline leiutis meditsiini ajaloos. Vaktsineerimisega on ennetatud palju haigusi, vähendatud koormust tervisesüsteemidele ja säästetakse igal aastal miljoneid elusid. Samas on kasvamas vaktsineerimise vajalikkuses kõhklejate hulk, kuna inimesed pole enam teadlikud nende haiguste tagajärgedest, mis tänu vaktsineerimisele enam ei esine,“ ütles tervise ja tööminister Peep Peterson. „Nõukogu järeldustes tuuakse esile vajadust tõhustada võitlust väärinfo levikuga, et suurendada inimeste usaldust vaktsineerimise suhtes ning vajadust tugevdada Euroopa Liidu ülest koostööd nakkushaiguste leviku ennetamisel ja piiramisel.“

Terviseministrid tõdevad, et COVID-19 pandeemias on tulnud inimeste mure vaktsiinide ohutuse ja tõhususe pärast veelgi rohkem esile. Vaktsineerimisega hõlmatuse tase on liikmesriigiti väga erinev, samas on pandeemia tõttu töötatud Euroopa Liidus välja ka mitmeid uusi lahendusi ja oluliselt on paranenud infovahetus. Euroopa Liidu üleselt on olnud edusammudeks nii vaktsiinide väljatöötamise kiirendamine ja nende ühine hankimine, ühtsete COVIDi digitõendite loomine kui ka tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse (HERA) käivitamine. Eestis käivitus selle aasta maist vaktsiinikindlustus, mille eesmärk on julgustada inimesi vaktsineerima ja toetada inimesi, kui vaktsineerimisel on esinenud väga haruldane, kuid tõsine kõrvaltoime.

Järeldustes leitakse, et COVID-19 pandeemia näitas selgelt ka ohte ja probleeme, mida väärinfo levik ühiskonnale kujutab, mistõttu kutsuvad ministrid liikmesriike üles tõhustama jõupingutusi vaktsineerimisega seotud väärinfo vastu võitlemisel. Samuti kutsutakse Euroopa Komisjoni üles pakkuma läbi Nakkushaiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) liikmesriikidele nõu ja soovitusi vaktsineerimise edendamiseks, võttes arvesse iga riigi eripärasid ning looma ekspertide foorumit, mis tooks kokku erinevate valdkondade eksperdid, kes saaks anda soovitusi vaktsineerimisega hõlmatuse suurendamiseks kogu Euroopa Liidus.

Ministrid juhivad tähelepanu, et rahvusvahelise rände suurenemine on tinginud vajaduse teha vaktsineerimise alast koostööd ülemaailmselt. Samuti tuleb võtta arvesse, et nakkushaiguste esinemist Euroopas mõjutavad ka muud ülemaailmsed probleemid ja kriisid, eelkõige kliimamuutused, mis tõenäoliselt suurendavad puukentsefaliidi, Lääne-Niiluse palaviku, dengue palaviku ning muude siirutajatega (nt lindude või putukatega) levivate haiguste levikut.

Vaktsineerimisega hõlmatuse suurendamiseks elanikkonnas kutsuvad ministrid Euroopa Komisjoni ja liikmesriike jätkama nii täiskasvanute kui laste vaktsineerimisprogrammidega, parandama vaktsineerimisvõimaluste kättesaadavust ning koolitama tervishoiutöötajaid ja kommunikatsioonieksperte, et tõhustada teavitustööd vaktsineerimise kasulikkusest.

Riikidevahelise koostöö tugevdamiseks kutsutakse nõukogu järeldustes Euroopa Komisjoni muuhulgas üles jätkama vaktsiinide ühishangete korraldamist ning looma digilahendust, mis hõlbustaks infovahetust vaktsiinide ülejäägi ja nappuse kohta, võimaldades seeläbi vaktsiinide edasimüümist või annetamist liikmesriikide vahel.

Lisaks kiideti terviseministrite kohtumisel heaks nõukogu soovitused vähi sõeluuringute tõhustamise kohta. Uued sõeluuringute soovitused näevad muuhulgas ette, et 2025. aastaks jõuab Euroopas rinna-, emakakaelavähi- ja jämesoolevähi sõeluuringule 90% nende sõeluuringute sihtrühma kuuluvatest inimestest. Samuti soovitatakse riikidel kaaluda kopsu- ja eesnäärmevähi ning teatud tingimustel ka maovähi sõeluuringu programmide kavandamist ning hinnata nende teostatavust. 

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)