Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Võrdse kohtlemise volinikuks saab Christian Veske

30.11.2022 | 11:57

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kinnitas laiapõhjalise ekspertkomisjoni ettepanekul soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuks Christian Veske. Uus volinik asub ametisse kolme kuu jooksul.
    • Jaga

“Arvestades, kui väike on Eesti elanikkond, on väga oluline, et me väärtustame inimesi oma ümber. Kahjuks aga puutuvad paljud kokku diskrimineerimise, halvustamise või ebavõrdse kohtlemisega,“ ütles Christian Veske. „Volinikuna on minu eesmärgiks töötada selle nimel, et Eesti oleks riik, kus inimesed sõltumata oma soost, rahvusest, nahavärvist, usutunnistusest, vanusest, võimalikust puudest, seksuaalsest sättumusest, saaksid elada täisväärtuslikku elu, kus diskrimineerimisel ei ole kohta. Soovin, et voliniku kantseleid nähakse usaldusväärse partnerina nii Eesti elanike, riigiametnike, sotsiaalpartnerite kui ka huvikaitse organisatsioonide silmis.“

„Konkurss oli tugev ja tõi kokku mitmeid väga häid eriala eksperte, kes soovisid seda olulist rolli täita. Christian Veske kasuks rääkisid senised kogemused, kus on ta on tegelenud võrdse kohtlemise poliitikate planeerimisega nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Valiku tegemisel oli väga oluline kõikide sihtrühmade arvestamine ja soov kindlustada, et erinevuste eest seismisel on hea tasakaal,“ sõnas ekspertkomisjoni tööd juhtinud sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.

Christian Veske on varem töötanud erinevatel ametikohtadel Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudis (EIGE), sealhulgas juhtivatel kohtadel alates 2017. aastast ja 2022.a algusest instituudi esindajana Brüsselis. Valdkonnas alustas ta 2009. aastal soolise võrdõiguslikkuse peaspetsialistina. Senine töökogemus võrdõiguslikkuse valdkonnas Eestis ja Euroopa Liidus on andnud talle laialdased teadmised võrdsuspoliitikatest ning väljakutsetest, mis seisavad selle valdkonna ees Eestis ja Euroopa Liidus.  Tal on bakalaureusekraad Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžist (klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja põhikoolis) ning sotsiaalteaduse magistrikraad Tallinna ülikoolist (sotsioloogia).

Sotsiaalministeerium kuulutas avaliku konkursi voliniku ametikohale välja oktoobri alguses. Kokku oli konkursil 16 kandidaati, kellest neljaosalise protsessi lõppvooru jõudis kolm inimest. Läbida tuli dokumendivoor, struktureeritud eelintervjuud, erinevad testid ning esineda laiapõhjalise ekspertkomisjoni ees, kuhu olid esmakordselt kaasatud erinevate sihtgruppide esindajad. Ekspertkomisjoni kuulusid Eesti Puuetega Inimeste Koja, võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonna strateegiliste partnerite, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse ja soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esindajad. Komisjoni juht oli ministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantseleis töötab kuus inimest.

Karin Veskimäe

Kommunikatsioonijuht