Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ministeeriumi tutvustus ja struktuur

Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks.
Visioon
 • Näeme Eestit sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalustatult arenenud jätkusuutliku innovaatilise riigina, kus elujõulised peresuhted, üldine sotsiaalne sidusus ja kvaliteetne elukeskkond on aluseks sotsiaalsele turvatundele, heaolule ning kõrgele elatustasemele. Eesti rahvastiku vähenemine on peatunud ning iive on positiivne.
 • Eesti ühiskond hindab jätkuvalt põhiväärtusi ning on avatud ja mõistev kultuurilise ja sotsiaalse mitmekesisuse suhtes. Ühiskonna liikmed hoiavad ja arendavad oma elukeskkonda, kasutades keskkonnaressursse
 • Tänu elukeskkonna paranemisele ja tervise suuremale väärtustamisele on inimesed võimelised tulemuslikumalt töötama ning on kõrge elueani majanduslikult ja ühiskondlikult aktiivsed. Kõik tunnevad ennast põlvkondi ühendavate ja vastastikku toetavate lähisuhete tõttu turvaliselt. Majanduse vajadusi arvestav konkurentsivõimeline kutse- ja kõrgharidussüsteem ning elukestev õpe on parandanud inimeste ettevalmistust ja kohanemist elukeskkonna arenguga ning tõstnud tootlikkust, mis toob kaasa sissetulekute olulise suurenemise.

Vaata lisaks

Väärtused
 

Meie tuumväärtus on LAHKUS 

Me usume, et lahkus muudab inimeste elusid nii töökohal kui väljaspool seda. See, mis toimub organisatsioonis sees, paistab ka väljapoole. Me peame oluliseks hoolivust ja soovi aidata, sest lahkus ja emotsionaalne soojus aitavad kaitsta seda, mis meile oluline on. Lahkus on meie arvates superjõud.

Seega, jah, lahkus on oluline. Lahkus algab meist endist. Lahkuse juured on empaatias ja sallivuses. Lahkus seisneb võimes mõista kellegi teise olukorda, tundeid ja käitumist jäädes seejuures enda põhimõtetele kindlaks näiteks erinevate osapooltega koostööd tehes. Lahkus tähendab mõista teist osapoolt (kodanikku, koostööpartnerit, huvigruppi jt) ning olla tema suhtes heatahtlik, näidates üles asjatundlikkust, loovust ja uuenduslikkust. Samas ei tähenda lahkus ainult seda kuidas sa teistesse suhtud, vaid sama oluline on see kuidas sa suhtud endasse ja oma organisatsiooni.

Lahkus võib olla ka raske/keeruline. Lahkus esineb mitmel kujul, mis seejuures ei paista alati lahke välja. Lahke olemine ei tähenda olla alati hea. Näiteks vahest tuleb öelda ka „ei“. Lahke olemine ei ole sama, mis hea olemine. Lahkus põhineb enda väärtustel, veendumustel ja käitumisel. Hea olemine või mitteolemine aga sellel, kuidas teised sind/meid näevad.

L - Loovus
A - Asjatundlikkus
- Heatahtlikkus
K - Koostöö
- Uuenduslikkus
- Sallivus

Loovus

 • Oleme julged ja inspireerivad ning tahame olla mõned sammud ees. 
 • Me julgeme mõelda ja seda ka piiridest välja, et leida uusi lahendusi ja lähenemisi.
 • Oleme avatud uutele ideedele ning püüame loovalt ja paindlikult jõuda parimate tulemusteni.
 • Loome lihtsaid ja mugavaid lahendusi inimese vajaduste terviklikuks lahendamiseks.

Asjatundlikkus

 • Oleme pühendunud, töökad ja järjekindlad.
 • Meie otsused põhinevad teadmistel ja me õpime kogemustest.
 • Oleme tegudeinimesed, kes viivad kavandatu ellu ning võtavad vastutuse oma sõnade, tegude ja otsuste eest.
 • Rakendame oma vaimujõu, teadmised ja kogemused eesmärkide saavutamisele.
 • Oleme arvamusliidrid ja oma ala eksperdid, suudame näha tervikpilti ja oskame oma seisukohti targasti põhjendada.
 • Oleme õiguskuulekad ning peame oluliseks eetika- ja moraalinorme.
 • Meie tegevus on nähtav, mõistetav ja läbipaistev.
 • Tunneme rõõmu oma tööst ja näeme selles võimalust ühiskonda paremaks muuta.

Heatahtlikkus

 • Meie otsuste lähtekohaks on inimene. Me märkame inimesi enda ümber.
 • Me oleme õiglased.
 • Austame ja usaldame oma töökaaslasi, hindame iga inimese panust ja aega.
 • Räägime inimestega nende oma, mitte paragrahvide keeles.
 • Astume inimesele vastu ega oota, et meil küsitakse.

Koostöö

 • Seadnud ühised eesmärgid, võtame initsiatiivi ning jõuame üksteist kuulates ja kaasates sisuliste lahendusteni.
 • Julgeme küsida, anname tagasisidet ega karda põhjendatud kriitikat. Kuulame huvirühmi ja arvestame nendega.
 • Mõtleme kaasa  - mitte „miks ei saa“, vaid „kuidas saab”.
 • Me oleme suhtlemises selged ja otsekohesed ning räägime tõtt.
 • Me ei kuritarvita usaldust ja peame kinni antud lubadustest.

Uuenduslikkus

 • Me areneme ja täiustame ennast pidevalt.
 • Otsime tänastele probleemidele uuenduslikke lahendusi.
 • Me oleme valmis proovima / katsetama uusi lahendusi / lähenemisi.
 • Me kohaneme muutuvate ootustega.

Sallivus

 • Me oleme sallivad.
 • Kuigi väärtustame eripalgelisust, tegutseme ühtse meeskonnana.
 • Jagame oma väärtusi ning mõjutame ühiskonda lahkuse suunas.

Näeme, et Eesti ühiskonna moodustavad iseseisvalt toimetulevad inimesed, kes:

 • omavad võimalust eneseteostuseks töö, õppimise ja vaba aja veetmise kaudu;
 • on endast lugupidavad, loovad ning kujundavad positiivsed suhted oma pereliikmete, sõprade, teiste lähedaste ning kõigi kogukonnaliikmetega;
 • elavad terviseteadlikult, väärtustades enda ja teiste ühiskonnaliikmete vaimset ning füüsilist tervist.
 • Juhul, kui inimestel tekib probleeme sotsiaalse turvalisusega, on meie ülesandeks tagada neile asjakohane sotsiaalkaitsesüsteemi toetus/teenus, et nad saaksid jätkata oma lähedaste keskel iseseisvat inimväärset toimetulekut.

Oleme püstitanud endale järgmised strateegilised eesmärgid:

 • laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine, soodustades seeläbi laste sünde;
 • sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, tagada sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus;
 • tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamise kaudu.

Sotsiaalministeerium

 • Koostab riigi sotsiaalprobleemide lahendamiskavasid ja juhib nende elluviimist.
 • Kavandab ja viib ellu poliitikat sotsiaalkaitse valdkonnas ning tagab sotsiaalkindlustus-hüvitiste õigeaegse ning sihitud määramise ja maksmise.
 • Juhib sotsiaalkindlustust ja hoolekannet.
 • Korraldab rahva tervise kaitset ja arstiabi.
 • Edendab sotsiaalset võrdõiguslikkust, et erinevad sotsiaalsed grupid oleks ühiskonnaellu kaasatud.
 • Tegeleb puuetega inimeste sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse teemadega.
 • Koordineerib laste õiguste ja lastekaitse poliitikate kujundamist ning korraldab rahvusvahelist lapsendamist.
 • Kujundab perepoliitikat, mille prioriteediks on töö- ja eraelu ühitamine ning vanemaharidus.

Viimati uuendatud 24.08.2023