Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Taaste- ja vastupidavusrahastu

Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (Recovery and Resilience Facility, RRF) on loodud 2021. a veebruaris leevendamaks Euroopa Liidus COVID-19 kriisi kahjulikku mõju ja tagajärgi. Rahastu eesmärk on toetada majanduse pikaajaliseks taastumiseks, majanduse ja sotsiaalse vastupidavuse suurendamiseks ning rohe- ja digiülemineku toetamiseks vajalikke investeeringuid ja reforme alates pandeemia algusest 2020. aasta veebruaris kuni 2026. aasta 31. augustini.

RRF vahendite kasutamiseks on koostatud ja Euroopa Liidu Nõukogu 25. oktoobri 2021. a rakendusotsusega heaks kiidetud Eesti taaste- ja vastupidavuskava. 2022. a suvel alanud taastekava muutmise protsess on lõppenud 16. juunil 2023.a Euroopa Liidu Nõukogu uuendatud rakendusotsuse kinnitamisega. Kõik taastekavas planeeritud reformid ja investeeringud lähtuvad „Eesti 2035“ strateegiast ning selle juurde kuuluvast tegevuskavast. RRF on tulemuspõhine, st taastekavas sisalduvate reformide ja investeeringute saavutamiseks kokkulepitud vahe-eesmärkide ja sihtide täitmine annab õiguse korrapärasteks makseteks.

RRF eesmärgid ja rahastamispõhimõtted ning Eesti taastekava on tutvustatud Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel. Taastekava riigisisest elluviimist ning reformideks ja investeeringuteks antava toetuse kasutamist käsitleb Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021 määrus nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“.

Euroopa liidu ja Eesti lipud

Sotsiaalministeeriumile on RRF-st eraldatud 72 miljonit eurot TERVIKUMI rajamisega seotud investeeringu elluviimiseks.

Investeerimisprojekti eesmärk on Viljandi Haigla teeninduspiirkonnas osutatavate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavamaks ja integreeritud teenuste osutamise kaudu ravi- ning hooldusprotsessi järjepidevamaks muutmine, tagades tervise- ja sotsiaalprobleemidega elanike maksimaalselt iseseisev toimetulek oma elukeskkonnas ning tööhõives püsimine või võimalusel tööhõivesse naasmine.

Selleks rajatakse Viljandi kesklinna aadressile C. R. Jakobsoni 2a/2c, Turu 6 esmatasandi tervisekeskusega võrgustunud uus ja kaasaegne üldhaigla, mis tagab patsiendikeskse koostöö esmatasandi tervishoiu, eriarstiabi ning sotsiaalteenuste vahel. Tegu on ainulaadse projektiga kogu Baltikumis, mille rakendamisega ehitatakse ümber kogu maakonna tervise- ja sotsiaalsüsteem. Ühte hoonesse tuuakse sümbioosina kokku kogu ravi- ja sotsiaalteenuste pika ahela kõik lülid ning pannakse need kiiresti ja paindlikult ühtse meeskonnana koostööle, tagamaks patsiendikeskne teenuste osutamine.

Investeering viiakse lõpule 31. detsembriks 2025. a.

Kontakt