Taaste- ja vastupidavusrahastu

Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (Recovery and Resilience Facility, RRF) on loodud 2021. a veebruaris leevendamaks Euroopa Liidus COVID-19 kriisi kahjulikku mõju ja tagajärgi. Rahastu eesmärk on toetada majanduse pikaajaliseks taastumiseks, majanduse ja sotsiaalse vastupidavuse suurendamiseks ning rohe- ja digiülemineku toetamiseks vajalikke investeeringuid ja reforme alates pandeemia algusest 2020. aasta veebruaris kuni 2026. aasta 31. augustini.

RRF vahendite kasutamiseks on koostatud ja Euroopa Liidu Nõukogu 25. oktoobri 2021. a rakendusotsusega heaks kiidetud Eesti taaste- ja vastupidavuskava. Kõik taastekavas planeeritud reformid ja investeeringud lähtuvad „Eesti 2035“ strateegiast ning selle juurde kuuluvast tegevuskavast. RRF on tulemuspõhine, st taastekavas sisalduvate reformide ja investeeringute saavutamiseks kokkulepitud vahe-eesmärkide ja sihtide täitmine annab õiguse korrapärasteks makseteks.

Taaste- ja vastupidavusrahastu eesmärgid ja fookusvaldkonnad ning Eesti taastekava on tutvustatud Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel. Taastekava riigisisest elluviimist ning reformideks ja investeeringuteks antava toetuse kasutamist käsitleb Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021 määrus nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“. Koordineeriva asutuse ülesandeid täidab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Euroopa liidu ja Eesti lipud

Sotsiaalministeeriumile on RRF-st eraldatud vahendid kahe investeeringu elluviimiseks:

  • Tallinna haigla projekteerimine ja ehitamine
  • Noorte tööpuudust vähendavad tööturumeetmed

Kontakt

Tallinna haigla projekteerimine ja ehitamine

Investeeringu eesmärk on aidata optimeerida Eesti haiglavõrku, suurendada ressursitõhusust ja vähendada rahuldamata eriarstiabi vajadust. Tallinna Haigla (Põhja-Eesti meditsiinilinnak) luuakse kahe olemasoleva keskhaigla (AS Ida-Tallinna Keskhaigla ja AS Lääne-Tallinna Keskhaigla) ühendamise teel ning sellest kujundatakse tippkeskus, kus pakutakse kvaliteetseid tervishoiuteenuseid nüüdisaegses ja turvalises keskkonnas kahele kolmandikule Eesti elanikkonnast.

RRF-ist rahastatakse Tallinna haigla Lasnamäe põhikorpuse projekteerimist ja haiglahoone ehitust summas 280 miljonit eurot. Investeering viiakse lõpule 30. juuniks 2026 ning selle tulemusena valmib kaasaegne haiglahoone brutopinnaga 129 000 m2.

Noorte tööpuudust vähendavad tööturumeetmed

Investeeringu eesmärk on aidata leevendada noorte tööpuudust ning pakkuda aktiivseid tööturumeetmeid vähese või puuduva töökogemusega noortele, et laiendada nende võimalusi tööhõivesse liikumisel. Fookuses on mh rohe- ja digioskused tagamaks suurema tulevikukindluse tööturul.

RRF-ist rahastatakse meetme „Minu esimene töökoht“ (M1T) rakendamist summas 10 miljonit eurot. Meetme eesmärk on noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja töötuse vähendamiseks soodustada vähese töökogemusega noorte töökogemuse saamist ning tööalaste oskuste ja teadmiste arendamist.

M1T meede koosneb tööandjale makstava palgatoetuse ja noorega seotud koolituskulude hüvitamise komponentidest. Sihtrühma kuuluvad 16–29-aastased noored, kes on töötuna registreeritud ning kellel puudub töökogemus või töökogemus on lühiajaline. M1T-meede lõimitakse muude teenustega, et jätkata noorte ja tööandjate toetamist ka pärast töösuhte algust. Esmatähtis on vältida töösuhte enneaegset lõppemist ning teha koostöös tööandja ja noorukiga kindlaks koolitusvajadused.

M1T meede rakendub 2022. aasta 31. märtsist alates ja elluviijaks on Eesti Töötukassa. Investeering viiakse lõpule 31. detsembriks 2025 ning selle tulemusena osalevad M1T meetmes vähemalt 3178 noort.