Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Esmatasand

Esmatasandi tervishoid on iga inimese sagedasemaid terviseprobleeme lahendav tööl, koolis ja elukohas kättesaadav ambulatoorsete teenuste kogum. Esmatasandi tervishoiuteenuseid pakub perearst koos pereõe ja teiste toetavate spetsialistidega.

Esmatasandi tervishoidu korraldab Terviseamet , tagades selle ühtlase toimimise, efektiivse töö ja inimressursi kasutamise.

Esmatasandi tervishoiuteenuste oluliseks osaks on peale inimese terviseprobleemide lahendamise ka tervise edendamine ja haiguste ennetamine, abi koordineerimine ning erinevate teenuste seostamine.

Lisainfo

  • Esmatasandi tervishoiu arengukava 2009–2015 »
  • Esmatasandi tervishoiu arengukava 2009–2015 rakenduskava 2009–2012 »

Tervisemurede korral on inimese esimene kontaktisik tervishoiusüsteemiga perearst või -õde. 

Koostöös pereõega osutab perearst esmatasandi tervishoiuteenuseid kõigile, kes kuuluvad tema nimistusse. Perearst diagnoosib ja ravib haigusi, vajaduse korral teeb koduvisiite, küsib eriarstilt nõu või suunab eriarsti konsultatsioonile, nõustab vigastusi ja mürgistusi ennetavates tegevustes, jälgib kroonilisi haigeid ja lapse arengut ning vaktsineerib. Perearsti meeskonna üks liige ja tugiisik on pereõde, kes nõustab kriitilises seisus ja kroonilisi haigeid, teeb analüüse, kirjutab välja tõendeid jpm.

Perearstide ja -õdede tegevus on reguleeritud tervishoiuteenuste korraldamise seadusega . Perearstid ja -õed kasutavad oma töös tõenduspõhiseid ravijuhendeid ja parimat kokkulepitud praktikat. 
 

Õigusaktid

Perearsti töövälisel ajal on võimalik helistada perearsti nõuandeliinile 1220.

Nõuandeliinilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmase abi andmiseks ning vajaduse korral ka infot tervishoiukorraldust puudutavates küsimustes.

Igal inimesel on õigus ise valida endale perearst. Kui inimene seda ei tee, määrab perearsti Terviseamet alalise elukoha alusel. Perearstiga rahulolematuse korral või elukoha vahetamisel on võimalik perearsti vahetada.

Vastsündinud registreeritakse alates 2017. aasta 3. märtsist automaatselt oma ema perearsti nimistusse. Seega ei pea lapsele perearsti saamiseks enam eraldi taotlust esitama. Kui lapsele sama perearsti ei soovita, tuleb esitada taotlus, mille kohta leiab lisainfot Terviseameti kodulehelt .

Lisainfo

Perearstide asendussüsteem
 

Perearstide ja pereõdede asendussüsteemi korraldab Terviseamet. Selle eesmärk on tagada üldarstiabi kättesaadavus, kui perearstita nimistule pole konkursi korras perearsti leitud. Asendussüsteemis osalemise tingimused ja infot asendustasu maksmise kohta leiab Terviseameti kodulehelt.

Tervisekeskused
 

Lähiaastatel toetatakse Eestis esmatasandi tervisekeskuste ehitamist või renoveerimist Euroopa Regionaalarengu Fondist. Tervisekeskuste loomise eesmärk on tugevdada esmatasandi tervishoidu ning laiendada perearstide ja -õdede võimalusi tervisemurede lahendamisel.

Tervise- ja tööminister kinnitas tervisekeskuste ehitamise või renoveerimise toetuse saamise tingimused 2016. aasta kevadel ning Vabariigi Valitsus kinnitas sama aasta septembris investeeringute kava 59 esmatasandi tervisekeskuse ehitamise või renoveerimise toetamiseks. Kohalikud omavalitsused, üldarstiabiteenuse osutamise tegevusloa omajad, haiglavõrgu arengukavasse kuuluvad eriarstiabiteenuse osutamise tegevusloa omajad ja eriarstiabiteenuse osutamise tegevusloa omajad, kellega koos samas taristus või kellele kuuluvas taristus osutavad tervishoiuteenust üldarstiabiteenuse osutajad üle Eesti, esitasid taotluse toetuse saamiseks kogusummas 58,4 miljonit eurot (10.03.2017 seisuga).

Lisainfo

Tervisekeskuste loomisega:

  • luuakse kaasaegse taristuga tervisekeskused igasse Eesti piirkonda ning see loob eeldused kvaliteetsemate ja patsiendikesksemate tervishoiuteenuste osutamiseks;
  • laieneb tervisekeskustes osutatavate esmatasandi tervishoiuteenuste valik ning vajaminev ravi muutub inimestele kättesaadavamaks;
  • on ravi tervise- ja sotsiaalvaldkonna üleselt paremini koordineeritav, sest tervisekeskustes tegutsevad ühtsetes meeskondades koos eri spetsialistid.

Tervisekeskuse meeskond tegutseb perearsti eestvedamisel – seal töötavad perearstid ja -õed.

Tervisekeskustesse luuakse füsioteraapia võimalused, seal hakatakse pakkuma mitmesuguseid koduõendus- ja ämmaemandusabiteenuseid.

Muude spetsialistide teenused, sh sotsiaalnõustamine, hambaravi, apteegi- ja psühholoogi teenused jpm lisanduvad vastavalt konkreetse esmatasandi tervisekeskuse valikule.

Tervisetõendid
 

Tervisetõend on tervisekontrolli tegija koostatav dokument, mis tõendab tervisetõendi taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala tervisenõuetele. Olenevalt kasutusalast vormistatakse tervisetõend kas elektroonselt või paberil.

Tervisetõendi väljastamise aluseks on tervisetõendi taotleja terviseandmed ja inimese enda täidetud tervisedeklaratsioon.

Tervisetõend on aluseks, et saada luba või tunnistus teatud ametikohal töötamiseks, õppima asumiseks, teatud tegevusvaldkonnas tegutsemiseks vms.

Tervisekontroll on isiku läbivaatus tema terviseseisundi hindamiseks. Tervisekontrolli teeb töötervishoiuarst, perearst või liiklusmeditsiini komisjon, kes vajaduse korral suunab inimese täiendavateks uuringuteks erialaspetsialisti juurde.

Õigusaktid

Lisainfo

Viimati uuendatud 04.07.2022