Haiglavõrk ja haiglavõrgu arengukavad

Eriarstiabi tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks on kehtestatud haiglavõrgu kava ehk avalikule sektorile (riigile või omavalitsustele) kuuluvate haiglate loetelu. Geograafiliselt on haiglavõrgu haiglad jaotatud nii, et igas maakonnas paikneb vähemalt üks haiglavõrgu haigla, suurema rahvaarvuga maakondades ka mitu. Funktsionaalselt on haiglad jagatud piirkondlikuks haiglaks, keskhaiglaks, üldhaiglaks, kohalikuks ja taastusravi haiglaks.

​​​​​​​Haiglavõrk

Igale haigla liigile on tervise- ja tööministri määrusega „Haigla liikide nõuded“ kehtestatud nõuded tervishoiuteenuste pakkumiseks teatud tasemel ja teatud erialadel. Fikseeritud on ka ööpäevaringse valmisoleku nõuded. 

 • Haiglavõrgu haigla vastutab oma tõmbepiirkonna elanike tervisevajadustele vastamise ja ravi kättesaadavuse eest vastavalt talle esitatud nõuetele, tehes eesmärgi saavutamiseks koostööd paikkonna esmatasandi tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemiga ning teiste haiglavõrgu haiglatega.
 • Piirkondlikud haigla: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Tallinna Lastehaigla
 • Keskhaiglad: AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Pärnu Haigla.
 • Üldhaiglad ja kohalikud haiglad- Eestis on selliseid haiglaid 12 ning need asuvad üldjuhul maakonnakeskustes, mistõttu nimetatakse neid sageli ka maakonnahaiglateks.
 • Taastusravi haigla - haiglavõrgus on üks haigla, mis osutab taastusravi teenuseid üleriigiliselt.

Inimkeskne ja integreeritud haiglavõrk 2040

Projekti „Inimkeskne ja integreeritud haiglavõrk 2040“ käigus analüüsiti aastatel 2020–2022 Eesti eriarstiabi ja haiglavõrgu korraldust ning koostati ettepanekud uue haiglavõrgu plaani jaoks, aastaks 2040. Analüüs tehti neljas etapis – analüüs praeguse eriarstiabi ja haiglavõrgu kohta, koostati analüütilised prognoosimudelid ja poliitikastsenaariumid ning tehti ettepanekud uue haiglavõrgu plaani jaoks.

Esimese etapi tulemusena valmis vaheraport, kus on kirjeldatud praegust haiglavõrku ning hinnati selle tugevaid ja nõrgemaid külgi. Samuti analüüsiti tervishoiuteenuste pakkumist erialati, haiglavõrgus kasutatavat füüsilist ja inimressurssi, tehti ressursside kasutamise võrdlusanalüüsid, analüüsiti haigla rahavooge ning hinnati juhtimis- ja teabevahetusmehhanisme.

Teise etapi tulemusena valmis samuti vaheraport, mille käigus koostati prognoosimudel aastateks 2040 ja 2060, mis põhineb elanikkonna tervisevajadustel, tervishoiutöötajate ja muude spetsialistide tulevikuprognoosil ning meditsiinitehnoloogia arengul, võttes arvesse integreeritud lähenemise erinevate tervishoiu tasandite vahel. Lisaks korraldati virtuaalsed õppevisiidid Soome, Rootsi, Taani ja Hollandisse, mille käigus tutvustasid eksperdid kohalikku tervishoiusüsteemi, tehnoloogilisi lahendusi ning tuleviku arendusi, mida arvestatakse uue haiglavõrgu arengukava koostamisel Eestis.

Kolmanda etapi käigus koostati kolm poliitikastsenaariumit haiglavõrgu arendamiseks. Viimases etapis tegi projektipartner ettepanekud uue haiglavõrgu plaani jaoks ning kirjeldas vajalikke samme ühe poliitikastsenaariumi rakendamiseks.

Haiglate võrgustamine  

Haiglate omavahelise koostöö edendamiseks toimub  haiglate võrgustumine mitmetes koostöövormides:

 • koostöökokkulepetes;
 • vastastikuses esindatuses haiglate nõukogudes jt haigla juhtimisstruktuurides;
 • juriidilise konsolideerumisena (st üks haigla omandab enamusosaluse teises haiglas või osaleb sihtasutuse loomises).
Võrgustumise eesmärk:
 • patsiendile – ravikvaliteedi, järjepidevuse ja kättesaadavuse parandamine ning kõigile Eesti piirkondade elanikele ühetaoline eriarstiabi kättesaadavuse tagamine. 
 • haiglale– koostöö abil haiglavõrgu haiglate meditsiinilise ja majandusliku jätkusuutlikkuse tagamine ning konkurentsi ja dubleerimiste vältimine.

Haiglate funktsionaalsed arengukavad

Haiglavõrgu arendamiseks ja investeeringute planeerimiseks koostatavad haiglavõrgu haiglad funktsionaalse arengukava. Haigla funktsionaalne arengukava on haigla vastutuspiirkonna ravivajaduste analüüsi, osutatavate tervishoiuteenuste mahtu ja haigla ruumivajadust ning põhimõttelist tervishoiuteenuse osutamise funktsionaalset lahendust sisaldavad dokumendid, mille nõuded on kehtestatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduses.

Haigla funktsionaalne arengukava koostatakse kahes etapis.
Esimeses etapis peavad olema kirjeldatud:

 • haigla vastutuspiirkonda iseloomustavad andmed: vastutuspiirkonna suurus, rahvaarv, vanuseline koosseis, asustustihedus ja muud rahvastikunäitajad;
 • renoveeritava või ümberprofileeritava haigla osutatavate tervishoiuteenuste analüüs: tervishoiuteenuste loetelu, uuringute arv, voodifondi kasutus ja muud iseloomulikud näitajad;
 • haigla tervishoiuteenuste analüüsist tulenevad planeeritavad ambulatoorsete külastuste ning voodite vajaduse näitajad erialade kaupa. Analüüs peab arvestama tervishoiupoliitika arengusuundi ja vastutuspiirkonna rahvastikunäitajaid, viimaste aastate tervishoiustatistikat ning tervishoiuteenuste osutamist reguleerivaid õigusakte;
 • tervishoiutöötajate vajadus haiglas.

Teine etapp on tehnilisem ning peab sisaldama ruumiprogrammi ja planeeritavat ehituseelarvet. Funktsionaalse arengukava teine etapp on ehitusprojekti koostamise aluseks.

Haiglate funktsionaalsete arengukavade ja ehitusprojekti eelprojekti meditsiinitehnoloogia osa läbivaatamiseks ning selle kohta arvamuse koostamiseks on moodustatud sotsiaalministri käskkirjaga komisjon. Komisjoni arvamuse põhjal kinnitab tervise- ja tööminister haigla funktsionaalse arengukava käskkirjaga.

Arstlike erialade arengukavad

Arstlikud erialad on erialaliidu kaudu koostanud oma eriala arengukavad. Arstlike erialade arengukavade koostamise eesmärk on pakkuda erialade visiooni eriala rollist ja arengust Eesti tervishoius, ettepanekuid eriala arengu tagamiseks, erialase tegevuse regulatsiooni täiustamiseks, eriarstide koolituse planeerimiseks ja kvalifikatsiooni parendamiseks. Erialade arengukavad väljendavad erialade esindajate seisukohti.

Tutvu arstlike erialade arengukavadega lähemalt siit.

Kasulikud materjalid

Nimetus Sisestamise kuupäev
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõosa meditsiinilinnaku ehituse III osa funktsionaalse arengukava II etapp.pdf | 857.62 KB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Y korpuse funktsionaalne arengukava - II etapp.pdf | 1.36 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik - funktsionaalne arengukava II etapp.pdf | 1.39 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuse funktsionaalse arengukava II etapp.pdf | 1.36 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
Tallinna Haigla funktsionaalne arengukava I etapp.pdf | 2.68 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
Tallinna Haigla funktsionaalne arengukava II etapp - meditsiinitehnoloogia.pdf | 9.4 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
AS Ida-Tallinna Keskhaigla funktsionaalne arengukava I etapp - ambulatoorne eriarstiabi.pdf | 855.1 KB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla funktsionaalne arengukava I etapp - ambulatoorne eriarstiabi.pdf | 669.98 KB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Pärnu Haigla Funktsionaalse arengukava täiendused seoses esmatasandi tervisekeskuse projektiga.pdf | 1.11 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Ida-Viru Keskhaigla funktsionaalne arengukava I etapp.pdf | 1.28 MB | pdf 28.06.2022 Laadi alla
SA Ida-Viru Keskhaigla funktsionaalne arengukava II etapp - Ahtme aktiivravikompleksi arengukava.pdf | 2 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Viljandi Haigla funktsionaalne arengukava I etapp.pdf | 1.33 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Viljandi Haigla sundravi ja teenuskeskuse funktsionaalne arengukava II etapp.pdf | 1.84 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Narva Haigla funktsionaalne arengukava I etapp.pdf | 1.09 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Narva Haigla funktsionaalne arengukava II etapp.pdf | 1.53 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Kuressaare Haigla funktsionaalne arengukava I etapp.pdf | 1.48 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
AS Järvamaa Haigla funktsionaalne arengukava I etapp.pdf | 887.2 KB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
AS Järvamaa Haigla funktsionaalne arengukava II etapp.pdf | 2.76 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
AS Lõuna-Eesti Haigla funktsionaalne arengukava I etapp.pdf | 1.15 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
AS Valga Haigla funktsionaalne arengukava I etapp.pdf | 1.74 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
AS Põlva Haigla funktsionaalne arengukava I etapp.pdf | 1.23 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Läänemaa Haigla funktsionaalne arengukava I etapp.pdf | 924.26 KB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Läänemaa Haigla funktsionaalne arengukava II etapp.pdf | 644.07 KB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Raplamaa Haigla funktsionaalse arengukava I etapp.pdf | 1.94 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Hiiumaa Haigla funktsionaalne arengukava I etapp.pdf | 1.45 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Hiiumaa Haigla funktsionaalne arengukava II etapp.pdf | 1.95 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus - funktsionaalne arengukava I etapp.pdf | 1.86 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla
SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus - funktsionaalne arengukava II etapp.pdf | 1.47 MB | pdf 07.06.2022 Laadi alla

Viimati uuendatud 19.09.2022