Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EL-i struktuurifondid 2021-2027

Euroopa Liidu struktuurifondid ESF ja ERF toetavad liikmesriikide majandust, et vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid  2021-2027 

Ühtekuuluvuspoliitika fondide ehk Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kasutamise planeerimise aluseks on Euroopa Komisjoni poolt antavad riigipõhised soovitused ning pikaajalises strateegias "Eesti 2035" määratletud arenguvajadused ja sihid. Struktuurivahendid jagunevad Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi + ja Õiglase Ülemineku Fondi vahel. Rakenduskava koostamisel lähtuti põhimõttest, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on ühekordne võimendus oluliste muutuste saavutamiseks Eestis ja nende kasutamine peab kaasa tooma arenguhüppe. Sotsiaalministeeriumi fookuses on jätkuvalt inimeste heaoluks vajalike teenuste arendamine ja pakkumine ning sotsiaal- ja tervisevaldkonna arendamine. Planeerimise ja kaasamise kohta saab rohkem infot Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt.

Viimati uuendatud 22.01.2024