Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tervishoiuteenuste kvaliteet

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni määratlusele loetakse tervishoiuteenust kvaliteetseks, kui see vastab erialaselt aktsepteeritud nõuetele, ühiskonna seadusandlikele ja eetilistele põhimõtetele, inimese vajadustele ja ootustele, tagab patsiendi heaolu ja parima võimaliku tulemuse ning on osutatud põhimõttel – maksimaalne tulemus võimalikult väikeste kulutustega.

Inimesele osutatava tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamiseks olukorras, kus tervishoiuteenust osutavad üksnes eraõiguslikud juriidilised isikud, kehtestas riik 2002. aastal tervishoiuteenuse kvaliteedinõuded. Samal eesmärgil on loodud järelevalve süsteem tervishoiuteenuse osutajate tegevuse kontrollimiseks.

Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamisega seotud ülesanded on jagatud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Haigekassa, tervishoiuteenuse osutajate, tervishoiutöötajate erialaühenduste ja õppeasutuste vahel.

 • Terviseameti järelevalveosakond (PDF) kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust ehk nn struktuurset kvaliteeti. Terviseameti järelevalveosakond võib sõltuvalt kaebuse asjaoludest alustada patsiendi kaebuse alusel järelevalvemenetlust, lähtudes seaduses sätestatust ning käsitledes vormiliste kvaliteedinõuete täitmist tervishoiuteenuse osutaja poolt. Terviseamet ei saa anda hinnangut tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile.

  Avaldusi saab saata aadressil: Terviseamet, Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn või e-postiga: kesk@terviseamet.ee. Elektroonselt saadetud avaldus peab olema digiallkirjastatud.
 • Sotsiaalministeeriumi eesmärk on koos valdkonna asutustega tagada tervishoiuteenuste kättesaadavus, kvaliteet ja ohutus ning elanike teadlikkus tervishoiuteenustest ja rahulolu nendega. 
 • Sotsiaalministri loodud nõuandva õigusega tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile. Avaldusi saab saata aadressil: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või digiallkirjastatult e-postiga: info@sm.ee.
 

Kuhu pöörduda, kui tervishoiuteenuste kasutamisel on tekkinud probleem?
 

Paljudele inimestele on raske ülesanne valida probleemist lähtuvalt õige asutus, kes sellega tulemuslikult tegeleks ja aitaks lahenduse leidmisel.

Inimeste abistamiseks oleme koostanud joonise (387.28 KB, PDF), mis kirjeldab enimlevinud pöördumise põhjuseid ja nendele lahenduse leidmise teekonda.

 • Asutused, kuhu pöörduda, on joonisel toodud soovituslikus järjekorras, numereerituna.
 • Probleemide liigid on esitatud valgusfoori värvides, et pöörata tähelepanu nende tõsidusele, alahindamata sealjuures ühtegi probleemi.

Soovime toetada inimeste turvatunnet võimalike terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel ning julgustame inimesi pöörduma kõigi valdkonna asutuste poole, hoolimata probleemi liigist. Kõik asutused saavad kaasata juhtumite lahendamisse teisi ametkondi. Oluline on, et inimene ei jääks oma murega üksi ja saaks vajaliku abi.

 

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon
 

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole võib pöörduda, kui on tekkinud kahtlus tervishoiuteenuse osutamise asjakohasuse, arsti otsuse, ravivea või teenuse ohutuse suhtes. Sõltumatu hinnangu saamiseks saab esitada avalduse Sotsiaalministeeriumi juures töötavale nõuandvale tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonile aadressil: Sotsiaalministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või e-postiga: info@sm.ee.

Olukorra analüüsimiseks esita tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonile adresseeritud allkirjastatud või digiallkirjastatud avaldus, milles on järgmised andmed:

 • patsiendi kontaktandmed (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress või postiaadress);
 • kõnealuse tervishoiuteenuse osutaja andmed (raviasutuse nimetus, tervishoiutöötaja nimi ja tervishoiuteenuse osutamise koht);
 • patsiendi digiallkirjaga nõusolek kasutada patsiendi terviseandmed, mis on vajalikud tema avalduse asjaolude selgitamiseks.
 

Terviseinfo
 

Terviseinfot ja tervisenäitajate andmeid koguvad ja analüüsivad peamiselt Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Terviseamet, Ravimiamet, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ja Sotsiaalministeerium.

Terviseinfot kasutatakse rahvastiku terviseseisundist ülevaate saamiseks, peamiste probleemide väljaselgitamiseks ja tervisepoliitika otsuste tegemiseks. Elanike terviseandmete kogumisel, haldamisel ja analüüsimisel lähtutakse isikuandmete kaitse seadusest.

 • Tervise Arengu Instituut kogub ja analüüsib riiklikku tervisestatistikat, mis hõlmab rahvastiku terviseseisundit ja tervisekäitumist, tervishoiuteenuste kasutamist ning tervishoiuressursse (sh tervishoiutöötajad ja -kulud) ja nende kasutamist. Tervishoiuteenuse osutajatelt kogutakse andmeid koondaruannete põhjal, mille vormid on kehtestatud määruses. Tervise Arengu Instituut haldab ja arendab ka riiklikke terviseregistreid.
 • Eesti Haigekassa kogub andmeid tervishoiuteenuste osutamisega seotud tegevuste kohta, mille aluseks on tervishoiuteenuste osutajate esitatud raviarved. Samuti kogub ja analüüsib Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste kvaliteeti ja järjekordi puudutavaid ning retseptiravimite kulude ja töövõimetuse hüvitamisega seotud andmeid.
 • Terviseamet kogub ja analüüsib nakkushaigustega seotud andmeid ning vastutab Eestis tegevusluba omavate arstide ja Eestis tegutsevate tervishoiuteenuste osutajate registrite pidamise eest.
 • Ravimiamet kogub ja analüüsib andmeid ravimitarbimise suundumuste kohta Eestis.
 • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus – teeb hallatavate tervishoiuvaldkonnaga seotud andmekogude andmete analüüsi, tagades andmekvaliteedi ja andmehõive, korraldab  klassifikaatorite ja loendite arendamist, töötab välja edastatavate andmete reeglid ning koordineerib andmete teisese kasutamise võimalusi.
Viimati uuendatud: 10. Jaanuar 2022