Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa abifond enim puudust kannatavate inimeste jaoks

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (Abifond) toetab Euroopa Liidu liikmesriikide meetmeid, mis pakuvad enim puudust kannatavatele inimestele materiaalset abi. Materiaalne abi käib käsikäes sotsiaalse kaasatuse-alaste meetmetega, mida rahastatakse riigieelarvest või Euroopa struktuurivahenditest. Euroopas Liidu liikmesriikides on Abifondile kokku ajavahemikuks 2014–2020 eraldatud üle 3,8 miljardi euro. Lisaks sellele kaasrahastavad Euroopa Liidu liikmesriigid oma riiklikku programmi vähemalt 15% ulatuses omavahenditest.

Aastatel 2021-2023 toetatakse toidu jagamist Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames REACT-EU rahastamiskavast 4,5 milj euroga.

Abifondi rakenduskava


Abifondi toetuse kasutamiseks on Eesti koostanud rakenduskava, mille on kinnitanud Euroopa Komisjon. Abifondi rakenduskavas lepiti liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahel kokku fondi vahendite kasutamise põhimõtted, eesmärk, tegevused ja kõikide osapoolte ülesanded. 

Abifondi programmid (TAT-id)


Sotsiaalministeerium on koostanud toetuse andmise tingimused (TAT), mis täpsustavad toiduabi jagamise korraldust - kuidas toimub toiduainete hankimine, jagamine, abi saajate kriteeriumid jne. Toetust kasutatakse kaheks tegevuseks: ostetud toidu jagamine ja annetatud toidu jagamine.

Eeltoodud meetme tegevustele lisandub REACT-EU vahenditest aastateks 2021-2023 puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmiseks ja jagamiseks 4,5 miljonit eurot, mis võimaldab kiirendada abivajajatele toiduabi jagamist ning suurendada kolm korda päästetud toidu annetustegevuse toetamist.  

Abifondi  aastaaruanne


Igal aastal koostatakse abifondi rakendamise aastaaruanne:

Abifondi  analüüsid

Abifondi rakendamise aluseks olevad õigusaktid:

Viimati uuendatud 29.04.2024