Info kohalikule omavalitsusele

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (Abifond) toetab Euroopa Liidu liikmesriikide meetmeid, mis pakuvad enim puudust kannatavatele inimestele materiaalset abi. Materiaalne abi käib käsikäes sotsiaalse kaasatuse-alaste meetmetega, mida rahastatakse riigieelarvest või Euroopa struktuurivahenditest. Euroopas Liidu liikmesriikides on Abifondile kokku ajavahemikuks 2014–2020 eraldatud üle 3,8 miljardi euro. Lisaks sellele kaasrahastavad Euroopa Liidu liikmesriigid oma riiklikku programmi vähemalt 15% ulatuses omavahenditest.

Toiduabi jagamine 2022. aastal 


Ostetud toiduabi jagatakse 2022. aastal 4 korral: algusega 24. jaanuar, algusega 25.aprill, algusega 22. august ja algusega 24.oktoober.

  • 1. jagamise ( algusega jaanuar ) aluseks võetakse oktooberi-, novembri-, detsembri 2021. kuude andmed;
  • 2. jagamise ( algusega aprill ) aluseks võetakse jaanuari-, veebruari-, märtsi 2022.kuude andmed;
  • 3. jagamise ( algusega august ) aluseks võetakse aprill-, mai-, juuni-, juuli 2022.kuude andmed;
  • 4. jagamise ( algusega oktoober ) aluseks võetakse augusti-, septembri 2022.kuude andmed.

2023. aasta esimesel toiduabi jagamisel võetakse arvesse oktoobri-, novembri- ja detsembrikuu 2022. aasta andmed.

Konkreetsed kuupäevad, millal toidupakke kätte saab, lepivad kokku kohalik omavalitsus ja kohalik toidupank.

Toiduabi jagatakse kokkulepitud kuupäeva järgselt 30 päeva jooksul. 

4. juunil 2018.a  allkirjastas sotsiaalkaitseminister käskkirja nr 52, millega muudeti 

ja laiendati toiduabi saajate sihtgruppi: alates 1. augustist 2018 lisati toiduabi saajate sihtgruppi inimesed, kellele kohalik omavalitus on maksnud perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarve vahenditest toetust. 

Erinevalt toimetulekutoetuse alusel toiduabi saajatest, kus iga toetust saanud leibkonna liige saab ka toidupaki, on uue kriteeriumi alusel õigus toiduabile konkreetsel toetuse saajal, mitte kogu leibkonnal.

Lisaks eelpool toodule kuuluvad veebruaris algava toiduabi jagamise sihtrühma veel:

  • toimetulekutoetuse saajad eelpool mainitud kuudel
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kes küll oma sissetuleku tõttu oleksid õigustatud saama toimetulekutoetust, kuid kelle kohta on kohalik omavalitsus teinud otsuse toetust mitte maksta
  • toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate eluasemekulude maha arvamist (kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri.

Toiduabi saajate sihtrühm on analoogne senisele 2021. aasta sihtrühmale.

Toiduabi saajate informeerimine


Kohalike omavalitsuste ülesandeks on oma piirkonna toiduabi saajate teavitamine, kus ja millal toiduabi kätte saab.

Kui toiduabi saajate teavitamise kohta on küsimusi, palume pöörduda [email protected]. Toiduabi kohale toimetamise ajakava kohta saab informatsiooni kohalikust toidupangast.

Viimati uuendatud 03.06.2022