Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa Sotsiaalfond

Toetuse andmise tingimused Sotsiaalministeeriumi (rakendusasutuse) tegevuste elluviimiseks

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks koostatakse suurte valdkondlike muutuste tegemiseks, uute tegevuste piloteerimiseks ning haldamise lihtsustamiseks, neid tegevusi viivad üldjuhul ellu rakendusasutused (ministeeriumid koostöös allasutuste või partneritega).

TAT eesmärk on parandada raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kättesaadavust ja arendada välja uued teenused ning vähendada vanemate hoolduskoormust ja tööhõives osalemise takistusi ning suurendada tööealiste (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensionieani) vähenenud töövõimega inimeste osalemist tööturul. TAT elluviija on Sotsiaalkindlustusamet.

TAT eesmärk on suurendada tööealiste erivajadustega ning vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemise võimalusi neile vajalike abivahendite kättesaadavuse tagamise kaudu. TAT elluviija on Sotsiaalkindlustusamet.

Vanglast vabanejatele tugiteenuse pakkumine, mis suurendab nende osalust tööturu- ja sotsiaalteenustel, hariduses ning tööhõives. Tegevuste laiem eesmärk on vähendada vanglast vabanejate retsidiivsust. TAT raames pakutakse vanglast vabanejatele tugiisikuteenust ja vajadusel nõustamisteenustega täiendatud ajutist majutusteenust. TAT elluviija on Justiitsministeerium.

TAT sihtrühm on tööturul väiksema konkurentsivõimega inimesed, sh noored, vanemaealised, pikaajalised töötud ja rahvusvahelise kaitse saajad, kellele osutatakse tööturuteenuseid nende hõivesse saamiseks ning tööl püsimise toetamiseks. TAT elluviija on Eesti Töötukassa, partneriks Haridus- ja Noorteamet.

Alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine ning  vajadusel nõustamise ja raviteenuste pakkumine. Samuti alkoholi tarvitamise riskidest, riskipiiridest ning vajalikest tervishoiuteenustest ja tugitegevustest teavitamine. TAT elluviija on Tervise Arengu Instituut.

Raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuste (lapsehoid, tugiisik ja transport) arendamine ning pakkumine, et vähendada vanemate hoolduskoormust. TAT elluviija on Sotsiaalministeerium, partneriks Sotsiaalkindlustusamet.

Tegevused on suunatud asendushoolduse vormide mitmekesistamisele, asendushoolduse pakkujate (perekonnas hooldajad, eestkostjad, lapsendajad, asenduskoduteenuse osutajad) ettevalmistuse ning tugiteenuste arendamisele ja pakkumisele ning asendushoolduselt elluastuvate noorte iseseisva toimetuleku parandamisele. TAT elluviija on Sotsiaalministeerium, partneriteks Sotsiaalkindlustusamet ja Tervise Arengu Instituut.

Kvaliteetsete ja integreeritud hoolekandeteenuste pakkumine erivajadustega, hoolduskoormusega või toimetulekuraskustes inimestele, et toetada töö leidmist ja tööl käimist. TAT elluviija on Sotsiaalministeerium, partneriteks Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (partner kuni 30.09.2018) ja Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon.

Tööealiste erivajadustega vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemise võimaluste suurendamine. Pikaajalise kaitstud töötamise teenuse arendamine ja osutamine, abivahendite kasutamise võimaldamine, kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine. TAT elluviija on Sotsiaalministeerium, partneriteks Sotsiaalkindlustusamet, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja Tervise Arengu Instituut.

Tööandjate ja töötajate teavitamine töövõime hoidmise ja säilitamise võimalustest ning nende toetamine töökeskkonna edendamisel läbi teavitus-, nõustamis-, koolitus- ja kaasamistegevuste. TAT elluviija on Tööinspektsioon, partneriks Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

Töövõime hindamise metoodika arendamine ja metoodika kasutajate koolitamine, töövõime toetamise süsteemi institutsioonide-vahelise koostöö ja vajaliku andmevahetuse arendamine ning avalikkuse (sh eraldi ka tööandjate ja töötajate) teavitamine.  TAT elluviija on Sotsiaalministeerium, partneriteks Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Puuetega Inimeste Koda.

TAT tegevuste eesmärk on vähenenud töövõimega inimeste tööturule aitamine ja seal püsimise toetamine, inimeste olemasoleva töövõime säilitamine ja parandamine, vähenenud töövõimega inimeste töötuks jäämise ennetamine aktiivsete tööturumeetmete abil. TAT elluviija on Eesti Töötukassa.

Karjäärinõustamise pakkumine lastele ja noortele ning töötavatele inimestele, samuti mitteaktiivsetele ja teistele, kellel ei ole õigust karjäärinõustamisele tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel. TAT elluviija on Eesti Töötukassa.

TAT eesmärk on suurendada mitteaktiivsete noorte vanuses 16-26  tööturul osalemist ja tööalaseid võimalusi. Luuakse noortegarantii tugisüsteem, mille abil tuvastatakse riiklike registrite päringute teel 16–26- aastased mitteaktiivsed noored ning koondatud info tehakse kättesaadavaks KOV juhtumikorraldajale. KOV juhtumikorraldaja tuvastab noore abivajaduse ja pakub vajadusel tuge ning abistab noore jõudmist olemasolevatele riiklikele ja KOV teenustele. TAT elluviija on Sotsiaalministeerium koos partneritega.

TAT ellu viimisel on sotsiaalministeeriumi partneriteks Pärnumaa, Kagu, Viljandimaa Ühistranspordikeskused ja Saaremaa Vallavalitsus. Partnerid katsetavad oma maakonna vajadusi ja eripärasid arvestades  sotsiaaltransporditeenuse korraldamist, sh sotsiaaltranspordi integreerimist ühistranspordiga. Teenuse korraldamisel tagatakse operaatorteenus ja sõitjate veod koostöös kohalike omavalitsuste ja partneritega. Teenusele saamise eelduseks on inimese abivajaduse hindamine ja teenusele suunamine sotsiaaltöötaja poolt. Mis moel toimub vastastikune teavitus teenusele õigustatud inimestest, kuidas tellitakse sõite jms lepitakse kokku igas piirkonnas eraldi.

TAT eesmärk on tööandjate ja töötajate teadlikkuse suurendamine töövõime hoidmise ja säilitamise võimalustest ning nende toetamine töökeskkonna edendamisel teavitus-, nõustamis-, koolitus- ja kaasamistegevuste kaudu. Samuti Tööinspektsiooni institutsionaalse suutlikkuse parandamine ja võimekuse suurendamine teenistujate arendamise ja koolitamise kaudu.

Viimati uuendatud 10.04.2024