Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa Sotsiaalfond

Toetuse andmise tingimused Sotsiaalministeeriumi (rakendusasutuse) tegevuste elluviimiseks

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks e TAT koostatakse suurte valdkondlike muutuste tegemiseks, uute tegevuste piloteerimiseks ning haldamise lihtsustamiseks, neid tegevusi viivad üldjuhul ellu rakendusasutused (ministeeriumid koostöös allasutuste või partneritega).

TAT eesmärk on parandada raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kättesaadavust ja arendada välja uued teenused ning vähendada vanemate hoolduskoormust ja tööhõives osalemise takistusi ning suurendada tööealiste (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensionieani) vähenenud töövõimega inimeste osalemist tööturul.

TAT eesmärk on suurendada tööealiste erivajadustega ning vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemise võimalusi neile vajalike abivahendite kättesaadavuse tagamise kaudu.

Vanglast vabanejatele tugiteenuse pakkumine, mis suurendab nende osalust tööturu- ja sotsiaalteenustel, hariduses ning tööhõives. Tegevuste laiem eesmärk on vähendada vanglast vabanejate retsidiivsust. TAT raames pakutakse vanglast vabanejatele tugiisikuteenust ja vajadusel nõustamisteenustega täiendatud ajutist majutusteenust. TAT elluviija on Justiitsministeerium.

TAT sihtrühm on tööturul väiksema konkurentsivõimega inimesed, sh noored, vanemaealised, pikaajalised töötud ja rahvusvahelise kaitse saajad, kellele osutatakse tööturuteenuseid nende hõivesse saamiseks ning tööl püsimise toetamiseks.

Alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavuse parandamine ning  vajadusel nõustamise ja raviteenuste pakkumine. Samuti alkoholi tarvitamise riskidest, riskipiiridest ning vajalikest tervishoiuteenustest ja tugitegevustest teavitamine. Elluviija on Tervise Arengu Instituut.

Raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuste (lapsehoid, tugiisik ja transport) arendamine ning pakkumine, et vähendada vanemate hoolduskoormust. Elluviija on Sotsiaalkindlustusamet.

Tegevused on suunatud asendushoolduse vormide mitmekesistamisele, asendushoolduse  pakkujate (perekonnas hooldajad, eestkostjad, lapsendajad, asenduskoduteenuse osutajad) ettevalmistuse ning tugiteenuste arendamisele ja pakkumisele ning asendushoolduselt elluastuvate noorte iseseisva toimetuleku parandamisele. TAT on kinnitatud, tegevusi viib ellu Sotsiaalministeerium koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudiga.

Kvaliteetsete ja integreeritud hoolekandeteenuste pakkumine erivajadustega, hoolduskoormusega või toimetulekuraskustes inimestele, et toetada töö leidmist ja tööl käimist. TAT elluviija on Sotsiaalministeerium.

Tööealiste erivajadustega vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemise võimaluste suurendamine. Pikaajalise kaitstud töötamise teenuse arendamine ja osutamine, abivahendite kasutamise võimaldamine, kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine. TAT elluviija on Sotsiaalministeerium.

Tööandjate ja töötajate teavitamine töövõime hoidmise ja säilitamise võimalustest ning nende toetamine töökeskkonna edendamisel läbi teavitus-, nõustamis-, koolitus- ja kaasamistegevuste. TAT elluviija on Tööinspektsioon.

Töövõime hindamise metoodika arendamine ja metoodika kasutajate koolitamine, töövõime toetamise süsteemi institutsioonide-vahelise koostöö ja vajaliku andmevahetuse arendamine ning avalikkuse (sh eraldi ka tööandjate ja töötajate) teavitamine.  TAT elluviija on Sotsiaalministeerium.

TAT tegevuste eesmärk on vähenenud töövõimega inimeste tööturule aitamine ja seal püsimise toetamine, inimeste olemasoleva töövõime säilitamine ja parandamine, vähenenud töövõimega inimeste töötuks jäämise ennetamine aktiivsete tööturumeetmete abil.

Karjäärinõustamise pakkumine lastele ja noortele ning töötavatele inimestele, samuti mitteaktiivsetele ja teistele, kellel ei ole õigust karjäärinõustamisele tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel. Teenust pakub Töötukassa

TAT eesmärk on suurendada mitteaktiivsete noorte vanuses 16-26  tööturul osalemist ja tööalaseid võimalusi. Luuakse noortegarantii tugisüsteem, mille abil tuvastatakse riiklike registrite päringute teel 16–26- aastased mitteaktiivsed noored ning koondatud info tehakse kättesaadavaks KOV juhtumikorraldajale. KOV juhtumikorraldaja tuvastab noore abivajaduse ja pakub vajadusel tuge ning abistab noore jõudmist olemasolevatele riiklikele ja KOV teenustele.

TAT ellu viimisel on sotsiaalministeeriumi partneriteks Pärnumaa, Kagu, Viljandimaa Ühistranspordikeskused ja Saaremaa Vallavalitsus. Partnerid katsetavad oma maakonna vajadusi ja eripärasid arvestades  sotsiaaltransporditeenuse korraldamist, sh sotsiaaltranspordi integreerimist ühistranspordiga. Teenuse korraldamisel tagatakse operaatorteenus ja sõitjate veod koostöös kohalike omavalitsuste ja partneritega. Teenusele saamise eelduseks on inimese abivajaduse hindamine ja teenusele suunamine sotsiaaltöötaja poolt. Mis moel toimub vastastikune teavitus teenusele õigustatud inimestest, kuidas tellitakse sõite jms lepitakse kokku igas piirkonnas eraldi.

TAT eesmärk on tööandjate ja töötajate teadlikkuse suurendamine töövõime hoidmise ja säilitamise võimalustest ning nende toetamine töökeskkonna edendamisel teavitus-, nõustamis-, koolitus- ja kaasamistegevuste kaudu. Samuti Tööinspektsiooni institutsionaalse suutlikkuse parandamine ja võimekuse suurendamine teenistujate arendamise ja koolitamise kaudu.

Viimati uuendatud 26.06.2023