REACT-EU

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) on loodud COVID-kriisist väljumiseks ja Euroopa Liidu majanduse roheliseks, digitaalseks ja vastupidavaks ümberkujundamiseks, toetades tervishoiusektori võimekuse suurendamist, elavdades majandust, pakkudes tööturu ja sotsiaalse kaasatuse meetmeid ning puuduse kannatajatele toiduabi ja muud materiaalset abi. REACT-EU vahendeid saab kasutada aastatel 2020-2023. Need lisanduvad 2014-2020 eelarveperioodi struktuuritoetustele Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD) kaudu.

16.1.2 COVID-19 koolitused, nõustamine ja ohvriabi (REACT-EU ESF)

Euroopa Sotsiaalfondi REACT-EU vahendid COVID-19 mõjude leevendamiseks (TAT)

Eesmärk on laste vaimse tervise probleemide tuvastamiseks ja laste abistamiseks toetada lastega töötavate spetsialistide koolitamist, VEPA (ennetusprogramm, mis vähendab noorte riskikäitumist) ja laste abitelefoni tegevuste elluviimist ning pakkuda alaealiste surmaga lõppenud õnnetuste korral lähedastele kriisisekkumist ja tugevdada ohvriabisüsteemi. Samuti tagada üld- ja erihoolekandeasutustes jätkusuutlik infektsioonialane nõustamine ning laiendada nõustamist ka teistele sotsiaalteenustele.

Meetme tegevuse 16.1.2 toetuse eelarve on 3,76 miljonit eurot, millest TAT toetuse eelarve on 1,76 miljonit eurot.

TAT eesmärgid viiakse ellu viie projekti tulemusena. TAT toetuse saajateks on Sotsiaalkindlustusamet (lastekaitse telefoniteenused vaimse tervise parandamiseks, sotsiaalhoolekandeasutuste toimepidevuse suurendamine (sh infektsioonialane nõustamine ja jõustamine), ohvriabiteenused) ja Tervise Arengu Instituut (lastega töötavate spetsialistide koolitamine laste vaimse tervise probleemide märkamiseks ja laste tõhusamaks abistamiseks, VEPA metoodika arendamine ja laiendamine laste sotsiaalsete ja eneseregulatsioonioskuste parandamiseks ning riskikäitumise ennetamiseks).

16.1.1 Tööturuteenuste pakkumine (REACT-EU ESF)


Tööturuteenuste osutamine COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks (TAT)

Eesmärk on suurendada tööturuteenust saavate isikute tööalaseid võimalusi ja tööhõives osalemist, sealhulgas: arendada töötuse riskis vähem konkurentsivõimeliste sihtrühmade ning kriisis kannatanud sektorite tööjõu oskusi hõives püsimise toetamiseks; arendada tööturukoolitust ja nõustamist, et vastata COVID-19 põhjustatud majanduskriisi mõjul muutunud oskuste vajadusele; suurendada vanaduspensioniealiste, ennetähtaegse vanaduspensioni saajate ja vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust saavate isikute (edaspidi päästeteenistuja toetust saav isik) tööhõivet; suurendada rahvusvahelise kaitse saajate tööhõivet;  soodustada suure tööpuudusega piirkondades töökohtade loomist ja töötute tööle rakendamist.

Meetme tegevuse 16.1.1 toetuse eelarve on 9 miljonit eurot.

Toetuse saajaks on Eesti Töötukassa, nõustamisvara arendamise tegevust viib partnerina ellu Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

Toetuse taotlusi saab eeltäita alates 08.09.2021 siit.

Täiendav info meetme tegevuse avatud taotlusvooru kohta on kättesaadav rakendusüksuse kodulehel.

15.2.1 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine (REACT-EU ERF)


Haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri investeeringud (TAT)

Eesmärk on parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust ja tagada valmisolek tervishoiukriisideks. Selleks, et suurendada tervishoiusüsteemi suutlikkust kriisidele reageerida ning tagada tervishoiusektori toimepidevus Eestis nii nakkuspuhangute ajal kui ka kriisiolukorrast tingitud haiguste, sh psühhiaatriliste haiguste ravimisel, on eesmärk teha investeeringuid haiglavõrgu kava haiglate infrastruktuuri kaasajastamiseks.

Meetme tegevuse 15.2.1 toetuse eelarve on 24,63 miljonit eurot.

TAT eesmärgid viiakse ellu kuue projekti tulemusena. Toetuse saajateks on SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (verekeskus ja B-korpuse palatiosakonnad), SA Tartu Ülikooli Kliinikum (A-korpuse 2.–4. korrus rekonstrueerimine), AS Järvamaa Haigla (erakorralise meditsiini osakond), SA Hiiumaa Haigla (erakorralise meditsiini osakond), Kuressaare Haigla SA (psühhiaatriaosakond, MRT seade) ja AS Lõuna-Eesti Haigla (sisehaiguste ja erakorralise meditsiini osakonnad).

15.1.4 Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks (REACT-EU ERF)

Meetme tegevuse eesmärk on toetada nakkushaiguste leviku tõkestamiseks vähemalt 100 üldhooldusteenuse osutamise tegevuskohta.

Toetust saavad taotleda kõik ööpäevaringse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutajad, kellel on Sotsiaalkindlustustusameti poolt väljastatud kehtiv tegevusluba.

Toetust saab taotleda nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, sealhulgas üldhooldusteenuse toimepidevuse suurendamiseks, bioloogiliste riskide vähendamiseks, tulekahjuohu ja tulekahju tagajärgede vähendamiseks, elektripaigaldiste nõuetekohasuse tagamiseks ja elektrienergia varustuskindluse suurendamiseks.

Meetme tegevuse 15.1.4 toetuse eelarve on 4 miljonit eurot ja toetuse taotlemine toimub jooksvalt kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Toetuse andmise tingimused.

15.1.3 COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse (REACT-EU ERF)

Eesmärk on tagada COVID-19 kriisiks valmisolek ja investeeringud haiglavõrgu jätkusuutlikkusse. Selleks toetatakse haiglavõrgu haiglate olemasolevate palatite ümberehitamist isolatsioonipalatiteks või uute isolatsioonipalatite loomist, sh hapnikravi võimekuse tõstmist statsionaarsetes või erakorralise meditsiini osakondades vastavalt haigla vajadustele ning valmisoleku ja teenuste jätkamise võimekuse parendamist pikaajaliste elektrikatkestuste korral.

Meetme tegevuse 15.1.3 eelarve on 12,6 miljonit eurot ja toetust saavad taotleda haiglavõrgu kava haiglad avatud taotlemisel. Eesmärgi täitmise tulemusena on COVID-19 patsientide jaoks loodud täiendavalt 150 voodikohta.

Toetuse andmise tingimused

Eeltoodud meetme tegevustele lisandub REACT-EU vahenditest aastateks 2021-2023 puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmiseks ja jagamiseks 4,5 miljonit eurot, mis võimaldab kiirendada abivajajatele toiduabi jagamist ning suurendada kolm korda päästetud toidu annetustegevuse toetamist.     

Kõikide REACT-EU meetme tegevuste rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus.

15.1.1 COVID-19 kriisiks valmisolek ja 15.1.2 COVID-19 vaktsineerimine (REACT-EU ERF)


COVID-19 vaktsiini ja vaktsineerimistarvikute soetamine, vaktsineerimise korraldamine, COVID-19 RT-PCR testimine ja riigi tervishoiuvaru suurendamine (TAT)

Eesmärk on toetada investeeringuid, mis tehakse COVID-19 haiguse vastase vaktsiini ja vaktsineerimise korraldamiseks vajalike tarvikute soetamiseks ning vaktsineerimise läbiviimiseks (sh komplekteerimine, lao- ja transporditeenus, teavitustegevused ja koolitused, vaktsineerimise tasustamine ja ajutiste vaktsineerimiskeskuste rajamine, kommunikatsioon, IKT arendused), COVID-19 testimiseks (proovide võtmise ja analüüsimisega seotud kulud kulud, seadmed) ning riigi tervishoiuvaru ravimite (sh meditsiinitarvikute) koguste kuni ühe kuu varu (osade ravimite puhul on arvestatud kahe kuu vajadusega võimalike tarneraskuste tõttu) tagamiseks. Revaktsineerimise vajaduse tekkimisel toetatakse tervishoiuasutuste töötajate, hoolekandeasutuste töötajate ja elanike ning kõikide riskirühmadesse kuuluvatele inimeste revaktsineerimist.

Meetme tegevuse 15.1.1 toetuse eelarve on 13 miljonit eurot ja meetme tegevuse 15.1.2 toetuse eelarve on 25 151 421 eurot.

TAT toetuse saajaks on Sotsiaalministeerium. Meetme tegevust 15.1.1 viib partnerina ellu Terviseamet ning meetme tegevust 15.1.2 viivad lisaks toetuse saajale partneritena ellu MTÜ Eesti Perearstide Selts, Terviseamet, Eesti Haigekassa, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ja SA Viljandi Haigla.

Viimati uuendatud 10.06.2022