<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensioni I samba muudatused

Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel ja huvirühmade kaasabil uuendati riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel makstavat vanaduspensioni, et tagada selle elujõulisus ka aastate pärast.

Riikliku pensionikindlustuse peamine eesmärk on tagada inimestele pensionipõlveks piisav sissetulek. Pensioni suurusele seab piirid riigi rahaline suutlikkus, mis omakorda sõltub oluliselt tööealiste inimeste arvust ja nende makstud sotsiaalmaksust.

Eesti rahvaarv väheneb prognooside järgi aastaks 2060 seniselt 1,31-lt miljonilt 1,11 miljonini. 18-63-aastaste inimeste arv väheneb 256 000 võrra ehk 32%. Üle 63-aastaste inimeste arv suureneb 106 000 inimese võrra ehk 41%.

Töötajate ja pensionäride suhte prognoos näitab, et kui viimasel 20 aastal on olnud keskmiselt üle kahe töötaja ühe vanaduspensionäri kohta, siis aastaks 2060 langeb see alla 1,3. Inimeste eluiga järjest pikeneb ja seetõttu pikeneb ilma pensioniiga tõstmata ka pensioniloleku aeg. Selline areng tooks kaasa pensionide vähenemise, mistõttu tuleb sellega tegeleda juba täna.

Muudatuste kavandamine algas riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse analüüsi tegemisega 2015. aasta kevadel. Analüüsi koostamisele aitasid kaasa ülikoolide eksperdid. Sama aasta jooksul toimus mitu kohtumist sotsiaalpartnerite ja teiste huvirühmadega, kus arutati pensionikindlustuse peamisi eesmärke ja tehtud analüüsi. Analüüs valmis 2016. a. Novembris 2016 toimus koostöös Eesti Koostöö Koguga korraldatud konverents „Pension 2050“.

Koostatud analüüsi alusel töötati välja riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatused. Riigikogu võttis muudatused vastu 12. detsembril 2018. a.

Muudatused pensioni I sambas:

Pension muutub 2021. aastast paindlikumaks. Inimesed saavad valida endale ise sobivaima aja pensionile minekuks, võtta pensioni välja osaliselt või oma pensioni maksmist soovi korral peatada ehk teha endale personaalse pensioniplaani.

2021. aastast täieneb riikliku vanaduspensioni valem – alates 2021. aastast hakkame koguma nn ühendosa. Senised kindlustusosakud ja staaž jäävad inimesel alles, neid ümber ei teisendata. Täies mahus seos palga suurusega on inimesel teise ja kolmanda samba kaudu. Vaata täpsemalt.

2027. aastast on pensioniiga seotud keskmise eeldatava eluea muutusega vanuses 65 aastat. Nii on pensionisüsteem kooskõlas demograafiliste arengutega ja rahvaarvu vähenedes on võimalik maksta praegusega samaväärseid pensione. Aadressil www.pensioniplaan.ee saad kalkulaatori abil vaadata oma eeldatavat pensioniiga ja pensioni suurust.

Seotud viited

Pensionkeskus

Viimati uuendatud 02.06.2022