Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 2014-2020

Euroopa Liidu struktuurifondid ESF ja ERF toetavad liikmesriikide majandust, et vähendada arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel.

Eurotoetuste eelarveperiood on  jaotunud 7-aastasteks perioodideks, hetkel on lõppemas periood 2014-2020. Sotsiaalministeeriumi haldusala tegevusi toetasid EL fondid sel perioodil ligi 500 miljoni  euroga.

Lõviosa sellest, ligi 300 miljonit, jõudis meie inimesteni vajalike teenuste ja toetustena. Toetati tööturuteenuste, lapsehoiuteenuse, hoolekandeteenuste ja raske puudega laste peredele vajalike teenuste pakkumist. Abi on saanud puudega inimesed oma kodude kohandamisel ja ka näiteks alkoholi liigtarvitamisega kimpus olnud inimesed ja nende pered. Finantseeriti töövõime toetamise süsteemi loomist ja selle raames pakutavaid teenuseid. Kokku on vajalikku toetust või teenust saanud üle 100 000 inimese.

Tervise- ja erihoolekandetaristu ehitamiseks ja renoveerimiseks kasutatakse 235 miljonit eurot: luuakse 56 tervisekeskust ja 1 maakondlik tervisekeskus, uuendatakse 36 raviüksust erinevates haiglates ja ajakohastatakse erihoolekande teenuskohti. Uuendusliku personaalmeditsiini teenuste arendamist toetatakse 5 miljoni euroga.

Ülevaade kõikidest toetust saanud projektidest ja valdkondadest on kättesaadav Riigi Tugiteenuste keskuse veebilehel. Samas on leitavad ka  strateegiadokumendid ja fonde puudutavad õigusaktid.

Eurotoetuste avatud taotlusvoorude kohta leiab  samuti infot rakendusüksuse Riigi Tugiteenuste keskuse veebilehel. Tänaseks on enamus selle perioodi taotlusvoore lõppenud.

Toetuste kasutamist koordineerib Nutika arengu toetamise osakond, kontakt: Marilin Sternhof ([email protected])

Viimati uuendatud 06.01.2023